Všeobecné obchodní podmínky pro službu Liftago Business (CZ,SK)

Všeobecné obchodní podmínky Liftago CZ, s.r.o., pro službu LIFTAGO Business
 
Společnost Liftago CZ, s.r.o., se sídlem Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 38 787, sp. zn. C 203226 vedená u Městského soudu v Praze, případně další společnosti z jejího koncernu (společně jako „LIFTAGO“), se kterými je uzavřena příslušná smlouva odkazující se na tyto všeobecné obchodní podmínky (“VOP”) je, krom jiného, provozovatelem platformy pro optimalizaci městské mobility pod názvem LIFTAGOTM.


Tyto VOP upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi LIFTAGO a jeho smluvním partnerem, firemním zákazníkem (“Firemní zákazník”), který je společností poptávající pro své pracovníky a případně obchodní partnery („Oprávněná osoba“) služby osobní přepravy – taxi služby a přepravy drobných zásilek zprostředkované prostřednictvím mobilní aplikace Liftago („Aplikace LIFTAGO“) a poskytované smluvními partnery LIFTAGO („Dopravce“). Pro zamezení pochybnostem platí, že předmětem Smlouvy není využívání vozového parku LIFTAGO Firemním zákazníkem ani jiné poskytování služeb dopravy či přepravy ze strany LIFTAGO pro Firemního zákazníka.
 
Tyto VOP se uplatní současně s obsahem smlouvy, která na ně odkazuje, uzavřené např. formou odsouhlasení webového formuláře zástupcem Firemního zákazníka („Smlouva“), a dále současně s případnými dalšími aplikovatelnými právními dokumenty, zejména s Všeobecnými obchodními podmínkami Liftago CZ, s.r.o. (dostupné na adrese https://www.liftago.com/vseobecne-obchodni-podminky/ (“Obecné VOP”) v jejich aktuální verzi. V případě rozporu mezi těmito VOP a Smlouvou má přednost ustanovení Smlouvy, v případě rozporu mezi ustanovením VOP a Obecných VOP má přednost ustanovení těchto VOP.

 1. Předmět spolupráce Firemního zákazníka a LIFTAGO

Společnost LIFTAGO se na základě registrace Firemního zákazníka v Systému, jak je tento definován níže, zavazuje poskytovat Firemnímu zákazníkovi službu agregace úhrad služeb Dopravců (jízdy na fakturu) a další služby Systému jako je přístup ke statistikám jízd a administraci, a Firemní zákazník se zavazuje hradit ceny za jednotlivé služby, zejména hradit jízdné, jež přísluší Dopravcům, a to jednotlivě po skončení každé jízdy nebo, dle dohody se společností LIFTAGO dle aktuálních technických a funkčních možností Systému.

 1. Administrátor

Administrátorem je fyzická osoba označená Firemním zákazníkem při registraci Firemního zákazníka   u LIFTAGO; komunikaci s Administrátorem akceptuje společnost LIFTAGO všemi způsoby, kterými lze řádně zajistit integritu dat a identifikaci původce komunikace, tedy zejména formou nastavení v administračním rozhraní LIFTAGO („Systém“) pod přihlašovacími údaji Administrátora.
Administrátor obdrží vždy po skončení příslušného období měsíční elektronický strukturovaný seznam realizovaných jízd s identifikací Oprávněné osoby, informacemi o provedené jízdě (odkud, kam, kdy), částce jízdného a zadaném spropitném.
Firemní zákazník se zavazuje (i) udržovat přístupové práva Administrátora do Systému v utajení, (ii) povolit v přístupu do Systému jenom Administrátorovi a (iii) aktualizovat veškeré informace týkající se registrace Firemního zákazníka a osoby Administrátora v Systému a zabezpečit jejich aktuálnost, správnost a kompletnost. Firemní zákazník je zodpovědný za všechny aktivity realizované v Systému za použití přihlašovacích údajů Administrátora.

 1. Oprávněná osoba

Oprávněná osoba je fyzická osoba označená jako taková Administrátorem v Systému zaevidováním do seznamu Oprávněných osob k čerpání služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO na účet Firemního zákazníka (“Seznam Oprávněných osob”). Administrátor zaeviduje Oprávněnou osobu uvedením jejího (i) celého jména a příjmení, (ii) e-mailu v doméně Firemního zákazníka (tj. např. jmeno@firma.cz), (iii) telefonního čísla a případně (iv) nákladového střediska Firemního zákazníka (“Referenční údaje”).

Firemní zákazník prostřednictvím Administrátora je povinen zabezpečit, aby Referenční údaje byly správné a úplné. Společnost LIFTAGO není odpovědná za nesprávně zadané Referenční údaje ani za případné škody, které zadáním nesprávných nebo nekompletních Referenčních údajů mohly Firemnímu zákazníkovi, Oprávněné osobě nebo jakémukoliv jinému subjektu vzniknout.
Firemní zákazník je odpovědný za udržování Seznamu Oprávněných osob. LIFTAGO má právo z času na čas prozkoumat Seznam Oprávněných osob Firemního zákazníka za účelem (i) podpory, produktového řízení a vývoje aplikace LIFTAGO, (ii) revize kvality služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO a (iii) revize souladu aktivit Firemního zákazníka, Administrátora a Oprávněných osob s těmito VOP.
Firemní zákazník bere na vědomí, že Oprávněná osoba může začít využívat služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO na účet Firemního zákazníka jenom v případě, že (i) se v aplikaci LIFTAGO zaregistruje svůj účet pod telefonním číslem (“Účet pasažéra”), kterým Oprávněnou osobu Firemní zákazník identifikoval a (ii) odsouhlasí příslušné smluvní dokumenty, čímž se automaticky aktivuje osobní profil Oprávněné osoby (“Osobní profil”) a (iii) akceptuje aktivaci firemního profilu spojeného s Firemním zákazníkem (“Firemní profil”) pod takhle zaregistrovaným Účtem pasažéra.
Na základě aktivace Firemního profilu na Účtu pasažéra registrovaného Oprávněnou osobou v LIFTAGO, tato Oprávněná osoba získává možnost volby při každé objednávce služby Dopravců prostřednictvím LIFTAGO aplikovat platbu za takto objednané a čerpané služby prostřednictvím svého Osobního profilu (“Osobní jízda”) ze svých finančních prostředků nebo prostřednictvím Firemního profilu (“Firemní jízda”) na účet Firemního zákazníka.

Oprávněné osoby je ze Seznamu Oprávněných osob vedeného společností LIFTAGO v Systému oprávněn odstranit opět Administrátor; okamžikem odebrání příslušné Oprávněné osoby ze Seznamu Oprávněných osob je deaktivován Firemní účet této Oprávněné osoby a tím zaniká její oprávnění čerpat služby Dopravců prostřednictvím LIFTAGO na účet Firemního zákazníka. Odebráním Oprávněné osoby ze Seznamu Oprávněných osob není dotčena možnost této Oprávněné osoby k využívání služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO prostřednictvím svého Osobního profilu.
Společnost LIFTAGO je oprávněná dle své volby omezit případně zcela zrušit přístup Oprávněné osoby k využívání služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO a to hlavně z důvodu porušení příslušných smluvních dokumentů jako např. Obecné VOP.

 1. Odpovědnost za aktivity Oprávněné osoby

Firemní zákazník je odpovědný za všechny čerpání služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO Oprávněnými osobami použitím Firemního profilu Účtu pasažéra Oprávněné osoby v čase, kdy byla Oprávněná osoba uvedena na Seznamu Oprávněných osob, a to bez ohledu na to, zda jakékoliv takové čerpání služby bylo nebo nebylo mezi Firemním zákazníkem a Oprávněnou osobou autorizováno. Firemní zákazník je odpovědný za čerpání služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO Oprávněnými osobami v čase, kdy byla Oprávněná osoba uvedena na Seznamu Oprávněných osob i v případě, kdy k čerpání služeb došlo prostřednictvím Firemního profilu za pomoci podvodné nebo jinak nepovolené aktivity Oprávněné osoby. Firemní zákazník bezodkladně oznámí Společnosti LIFTAGO informace o zjištěné podvodné nebo jinak nepovolené aktivitě Oprávněné osoby, ke které došlo prostřednictvím Firemního profilu této Oprávněné osoby.

 1. Billing

Na základě žádosti Administrátora v Systému společnost LIFTAGO schvaluje kreditový rámec Firemního zákazníka, tedy celkovou maximální agregovanou částku jízdného („Limit“), kterou je Firemní zákazník oprávněn čerpat před zpětným zaplacením příslušné faktury. Limit je společnost LIFTAGO oprávněna přidělit, měnit či případně i zcela rušit dle své úvahy.

V případě dosažení Limitu Firemním zákazníkem, nebo pokud není Limit dosud schválen nebo byl společností LIFTAGO zrušen platí, že Firemní zákazník musí pro další využívání služeb LIFTAGO Oprávněnými osobami v Systému zvolit částku předplatného, na kterou mu společnost LIFTAGO následně vystaví zálohovou fakturu a tuto zálohovou fakturu uhradit; takto uhrazená částka ponížená o případnou částku dalších případných splatných závazků Firemního zákazníka vůči společnosti LIFTAGO je kreditní balancí pro čerpání dalších služeb.

O blížícím se či aktuálním vyčerpání Limitu bude Administrátor informován e-mailem.
Společnost LIFTAGO vystaví vždy po skončení sjednaného období (obvykle jeden kalendářní měsíc) zpětně za dané období daňový doklad – fakturu za zprostředkované a Oprávněnými osobami spotřebované služby Dopravců prostřednictvím LIFTAGO na účet Firemního zákazníka. Splatnost faktur vystavených společností LIFTAGO je stanovena na čtrnáct (14) kalendářních dní od data jejich doručení. Faktura je uhrazena připsáním peněžních prostředků na účet společnosti LIFTAGO č. 266709666/0300. Kontaktní osoba Nikola Rubínová: invoicing@liftago.com. Společnost LIFTAGO je oprávněna vystavit fakturu v elektronické podobě (ve formátu PDF/A). Faktury jsou zasílány e-mailem k rukám Administrátora a dále na e-mailovou adresu zadanou k účelu zasílání daňových dokladů (“Billing e-mail Firemního zákazníka”) Firemním zákazníkem v rámci registrace do Systému. Akceptovatelným způsobem je také zaslání faktury do datové schránky Firemního zákazníka jako příjemce.
Součástí faktury je elektronický strukturovaný seznam realizovaných jízd s identifikací Oprávněné osoby, která jízdu realizovala, informacemi o provedené jízdě (odkud, kam, kdy), částce jízdného a zadaném spropitném (dále jen „Příloha faktury“). Příloha faktury je dostupná ke stažení Administrátorovi v Systému nejpozději v den vystavení faktury.
Za doručení faktury v elektronické podobě se považuje okamžik přijetí e-mailu nebo dodání datové zprávy do datové schránky Firemního zákazníka jako příjemce.
Jízdné je společností LIFTAGO za jednotlivé Firemní jízdy fakturováno tak, že:
– je-li Dopravce plátcem DPH, fakturuje se částka základu daně nakoupené služby od Dopravce s příslušným DPH;

– není-li Dopravce plátcem DPH, fakturuje se celá cena nakoupené služby od Dopravce navýšená o DPH na straně společnosti LIFTAGO.

 1. Oprávnění k užití Systému

Společnost LIFTAGO Smlouvou uděluje Firemnímu zákazníkovi oprávnění užít Systém prostřednictvím webového přístupu. Toto oprávnění se uděluje jako nevýhradní, neomezené co do území a počtu užití, pro účely plnění Smlouvy (zejm. nikoli pro využití pro podnikání třetích osob nebo pro podnikání Firemního zákazníka jako dispečinku taxislužby apod.) a časově omezené na dobu trvání Smlouvy.
V ostatním se na užití Systému uplatní ustanovení Obecných VOP pro užití programového vybavení (software) společnosti LIFTAGO.
Toto oprávnění se poskytuje bezúplatně, není-li ujednáno jinak.
Společnost LIFTAGO si vyhrazuje právo kdykoliv doplňovat, měnit a ubírat funkčnosti a funkcionalitu Systému.

 1. Záruky

Společnost LIFTAGO prohlašuje a Firemní zákazník bere na vědomí a souhlasí, že jakékoli služby, zejména služby Systému, jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk a s ohledem na svůj silně rozvojový charakter mohou vykazovat vady.
Společnost LIFTAGO neposkytuje zejména žádnou záruku kvality či dostupnosti služeb jí poskytovaných dle Smlouvy. Další záruky, prohlášení a výluky z nich jsou uvedeny v Obecných VOP.

 1. Přeprava drobných zásilek  

Společnost LIFTAGO umožní Oprávněným osobám použitím Firemního profilu Účtu pasažéra Oprávněné osoby objednat přepravu drobných zásilek a to za následujících podmínek:

Podmínky kladené na zásilky: 

 • Zásilka musí být zabalena tak, aby byla chráněna proti ztrátě či poškození, nemohla poškodit jiné zásilky, dopravní prostředky, nezpůsobila újmu na zdraví personálu Dopravce nebo jakýmkoli třetím osobám, nevyvolávala nepříjemné smyslové vjemy, nebylo možno vniknout do obsahu zásilky bez zanechání zjevných stop. Vnější a vnitřní balení zásilky a jejího obsahu musí být přiměřené povaze a hmotnosti předmětu či předmětů tvořících obsah, způsobu a délce přemísťování zásilky a způsobu, jakým bude se zásilkou bude během poskytování služby manipulováno. 
 • Obal zásilky musí být dostatečně pevný k tomu, aby účinně chránil obsah zásilky proti možnému poškození v důsledku kontaktu s jinými předměty (třením, tlakem a nárazem); proti poškození obsahu zásilky v důsledku klimatických vlivů.
 • Předměty tvořící obsah zásilky musí být v zásilce zajištěny tak, aby se nemohly poškodit třením, tlakem a nárazem mezi nimi a obalem nebo mezi sebou navzájem.
 • Společnost LIFTAGO a/nebo Dopravce není povinen kontrolovat způsob zabalení zásilky.
 • Zásilku je nutné opatřit adresou příjemce a Firemního zákazníka, jménem Oprávněné osoby a jménem příjemce a telefonním kontaktem na příjemce. Adresy musí být napsány takovým prostředkem, aby nemohlo dojít ke smazání, pozměnění nebo ke ztrátě čitelnosti (např. označit vytištěným štítkem).

Výluky z přepravy zásilek: 

 • hořlaviny;
 • biologické látky podléhající zkáze v případě, že obtěžují své okolí zápachem a viditelně pronikají obalem zásilky;
 • živá zvířata, pokud je k jejich převozu vyžadováno zvláštní povolení, nebo pokud k jejich přepravě není použit k tomu určený obal, nebo pokud obtěžují své okolí zápachem, nebo je obal poškozený;
 • snadno rozbitné věci, pokud nejsou uloženy v odpovídajícím obalu;
 • předměty, jejichž vlastnictví nebo držení je dle právních předpisů zakázáno;
 • předměty, jejichž přeprava po silnici nebo jakákoli jiná dispozice s nimi podléhá právním předpisům o nebezpečných látkách nebo podléhá jiným omezujícím předpisům nebo jejichž přeprava po silnici nebo jakákoli jiná dispozice s nimi může být jinak nebezpečná pro Dopravce, zejména nabité zbraně, nebezpečné chemické látky a chemické přípravky, radioaktivní látky, jedy, žíraviny, výbušniny, třaskavé látky, munice, omamné a psychotropní látky, tlakové nádoby, stlačené nebo zkapalněné plyny a další obdobné předměty
 • předmět či předměty, které svými vlastnostmi mohou způsobit újmu na zdraví osob nebo škodu na majetku nebo mohou jinak ohrozit řádné poskytování služeb
 • předměty, které nejsou chráněny nebo zabaleny odpovídajícím způsobem zejména s přihlédnutím k hmotnosti předmětu nebo k jeho jinému charakteru;
 • předměty, u kterých chybí potřebné podklady a údaje, zejména není uvedena úplná adresa příjemce;
 • předměty, jejichž hmotnost je větší než 20 kg nebo rozměr přesahuje 55 × 45 × 25 (délka x šířka x výška), pro určení hmotnosti nebo rozměru je rozhodující hmotnost, popřípadě rozměr včetně obalu;
 • padělky či předměty porušující práva duševního vlastnictví;
 • jiné předměty, které jsou pro přepravu zásilek nevhodné;
 • předměty v rámci sjednané služby podléhající clu;
 • bankovky české i cizí nad celkovou částku 5.000 Kč, šeky, směnky a jiné cenné papíry, starožitnosti, předměty zvláštní obliby, předměty nenahraditelné povahy, věci hodnoty převyšující částku 50.000 Kč, drahé kovy, nerosty a umělecké předměty.

Oprávněná osoba Firemního zákazníka je zejména povinna zajistit řádné zabalení zásilky, opatřit zásilku označením příjemce a celou adresou místa určení včetně čísla evidenčního a popisného (včetně přesného podlaží a čísla dveří, popřípadě jiné specifikace prostor místa určení), být přítomen v místě odeslání a mít zásilku připravenou ve sjednaný čas, přijmout zpět nedoručitelnou zásilku. 

Dodání zásilky Dopravcem je splněno předáním zásilky příjemci či jiné osobě v místě určení. Povinnost Dopravce  dodat zásilku je také splněna předáním zásilky osobě, kterou Oprávněná osoba dodatečně určí.

Nedoručitelná zásilka pokud příjemce odmítne zásilku převzít nebo je zásilka z jiných důvodů nedoručitelná (nelze ji dodat), a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito VOP zásilku dodat, stává se zásilka nedoručitelnou a Dopravce je o tom povinen informovat Oprávněnou osobu.  V takovém případě je povinností Dopravce dodat zásilku vrácením nedoručené zásilky zpět Oprávněné osobě. Vrácení zásilky je dodatečně zpoplatněno. 

Otevření zásilky Dopravcem – Dopravce je oprávněn otevřít zásilku pokud: 

 • má Dopravce nebo společnost LIFTAGO důvodné podezření, že se jedná o vyloučenou zásilku;
 • zásilka byla poškozena
 • má Dopravce nebo společnost LIFTAGO důvodnou obavu, že došlo nebo že by do doby dodání mohlo dojít ke vzniku škody; neboje to nezbytné k dodržení povinností uložených Dopravci zvláštním právním předpisem

Dopravce je povinen o otevření zásilky informovat při dodání příjemce, popřípadě Oprávněnou osobu při vrácení zásilky. Za otevření zásilky se nepovažuje oprava jejího obalu, při níž je alespoň částečně zachován původní obal.

Náhrada škody – Odpovědnost Dopravce a/nebo společnosti LIFTAGO za škodu způsobenou Firemnímu zákazníkovi v důsledku jakéhokoli porušení smlouvy je omezena na skutečnou škodu, tj. zejména nezahrnuje ušlý zisk a následné škody. Aniž by bylo dotčeno v předchozí větě uvedené, pro vyloučení pochybností Dopravce a/nebo společnosti LIFTAGO nejsou odpovědní za škodu, která vznikla v důsledku porušení smlouvy Dopravcem a/nebo společností LIFTAGO ve spojení s jakoukoli jinou právní skutečností či lhůtou, se kterou právní předpis či právní jednání spojuje samostatně či ve spojení s jinou skutečností jakékoli následky. Odpovědnost Dopravce a/nebo společnosti LIFTAGO za škodu způsobenou Firemnímu zákazníkovi je dále omezena celkovou částkou ve výši 5.000,-Kč, pokud se jedná o škodu spočívající ve zničení, poškození či ztrátě zásilky. Pokud Oprávněná osoba sjednala připojištění hodnoty zásilky je omezena celkovou částkou ve výši připojištění zásilky.

Dopravce a/nebo společnosti LIFTAGO se zprostí odpovědnosti za škodu v důsledku porušení smlouvy, pokud prokáže, že škoda byla způsobena: 

 • v důsledku porušení povinností Firemního zákazníka, popřípadě v důsledku jednání Oprávněné osoby;
 • v důsledku zabalení zásilky, které neodpovídá těmto VOP;
 • vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku;
 • mimořádnými událostmi, jako je válka, stávka, záplavy, násilné události rozsáhlého charakteru přesahující rámec obecné trestné činnosti, popřípadě jiné obdobně závažné skutečnosti.

Ujednání tohoto článku budou vykládána jako vzdání se práva Firemního zákazníka vůči Dopravci a/nebo společnosti LIFTAGO na náhradu škody vzniklé Firemnímu zákazníkovi jakožto důsledek porušení povinností Dopravce a/nebo společnosti LIFTAGO ze smlouvy ve výši přesahující sjednanou částku omezení. Firemní zákazník mj. i v této souvislosti akceptací prohlašuje, že není tzv. slabší stranou ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníka; a je si vědom toho, že odměna za poskytnutí služby odráží rozsah práv a povinností ze smlouvy dle těchto VOP, jakož i rozsah omezení sjednaných v těchto VOP. 

 

 1. Doba trvání Smlouvy, ukončení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou třicet (30) kalendářních dnů. Společnost LIFTAGO je oprávněna dle své volby omezit či zcela přerušit přístup Firemního zákazníka k Systému a deaktivovat Firemní účty všech Oprávněných osob v případě, že Firemní zákazník neplní řádně své povinnosti dle Smlouvy, zejména v případě, že je Firemní zákazník v prodlení s úhradou plateb vůči společnosti LIFTAGO. Reaktivace přístupu Firemního zákazníka k Systému a s tím spojená reaktivace Firemních účtů Oprávněných osob po plné úhradě všech nesplacených závazků Firemního zákazníka vůči společnosti LIFTAGO je výhradně dle úvahy společnosti LIFTAGO.
Ukončení účinnosti Smlouvy nemá vliv na účinnost ustanovení článků 4, 5 a 9 těchto VOP.

 1. Osobní údaje

Informace o tom, jak chráníme a zpracováváme osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů

 

 1. Závěrečná ujednání

Znění těchto VOP je účinné od 8. 8. 2019.

Společnost LIFTAGO je oprávněna tyto VOP jednostranně změnit v přiměřeném rozsahu. O této změně je povinna informovat Firemního zákazníka ve formě zobrazení informace v Systému a e-mailem nejpozději čtrnáct (14) kalendářních dnů před nabytím účinnosti změny. Firemní zákazník má právo změnu VOP odmítnout do sedmi (7) kalendářních dnů před plánovanou účinností změny a v takovém případě je povinen Smlouvu vypovědět. Výpovědní doba v takovém případě činí sedm (7) kalendářních dnů, nejpozději však uplyne dnem předcházejícím dni, kdy nabydou účinnosti nové VOP.
Smlouva a tyto VOP se řídí právem České republiky, s vyloučením kolizních norem.
Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány u místně příslušného soudu.

 

 

 

 

Obchodné podmienky spoločnosti Liftago SK, s.r.o. pre službu LIFTAGO Business
 
Obchodná spoločnosť Liftago SK, s.r.o., so sídlom ul. Pionierska č. 15, 831 02 Bratislava – 3, IČO: 50 272 314, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava – 1, odd. Sro, vl. č. 111366/B (spoločne len ako „LIFTAGO“), s ktorými je uzatvorená príslušná zmluva odkazujúca na tieto obchodné podmienky (ďalej len ako „OP“) je okrem iného prevádzkovateľom platformy pre optimalizáciu mestskej mobility pod názvom LIFTAGOTM.

 

Tieto OP upravujú zmluvné vzťahy a vymedzujú práva a povinnosti medzi LIFTAGO a jeho zmluvným partnerom, firemným zákazníkom (ďalej len ako „Firemný zákazník”), ktorý pre svojich pracovníkov, prípadne obchodných partnerov (ďalej len ako „Oprávnená osoba“), žiada služby osobnej prepravy – taxi služby a prepravy drobných zásielok, sprostredkované prostredníctvom mobilnej aplikácie Liftago (ďalej len ako „Aplikácia LIFTAGO“), pričom tieto služby sú poskytované zmluvnými partnermi LIFTAGO (ďalej len ako „Dopravca“). Pre vylúčenie pochybností platí, že predmetom zmluvy nie je využívanie vozového parku LIFTAGO Firemným zákazníkom, ani iné poskytovanie služieb dopravy či prepravy zo strany LIFTAGO pre Firemného zákazníka.

 
Tieto OP sa uplatnia súčasne s obsahom zmluvy, ktorá na ne odkazuje, uzatvorenej napr. formou odsúhlaseného webového formulára zástupcom Firemného zákazníka (ďalej len ako „Zmluva“), a ďalej súčasne s prípadnými ďalšími aplikovateľnými právnymi dokumentmi, najmä so Všeobecnými obchodnými podmienkami Liftago SK, s.r.o. (dostupné na adrese http://www.liftago.com/vseobecne-obchodne-podmienky/ (ďalej len ako „VOP”) v ich aktuálnej verzii. V prípade rozporu medzi týmito OP a Zmluvou má prednosť ustanovenie Zmluvy; v prípade rozporu medzi ustanovením OP a VOP má prednosť ustanovenie týchto OP.

 

 1. Predmet spolupráce Firemného zákazníka a LIFTAGO

LIFTAGO sa na základe registrácie Firemného zákazníka v Systéme, ako je definovaný nižšie, zaväzuje poskytovať Firemnému zákazníkovi službu agregácie úhrad za služby Dopravcov (jazdy na faktúru) a ďalšie služby Systému ako je prístup k štatistikám jázd a administráciu, a Firemný zákazník sa zaväzuje uhradiť ceny za jednotlivé služby, najmä uhradiť cestovné, ktoré prináleží Dopravcom, a to jednotlivo po skončení každej jazdy, alebo podľa dohody s LIFTAGO podľa aktuálnych technických a funkčných možností Systému.

 1. Administrátor

Administrátorom je fyzická osoba označená Firemným zákazníkom pri registrácii Firemného zákazníka v LIFTAGO; LIFTAGO akceptuje taký spôsob komunikácie s Administrátorom, ktorým je možné riadne zaistiť integritu dát a identifikáciu pôvodcu komunikácie, teda najmä formou nastavenia v administračnom rozhraní LIFTAGO (ďalej len ako „Systém“) pod prihlasovacími údajmi Administrátora.
K rukám Administrátora je e-mailom okrem iného zasielaný daňový doklad – faktúra za jazdy uskutočnené Oprávnenými osobami v danom časovom období (obvykle v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci). Kópia faktúry je zasielaná ďalej na e-mailovou adresu zadanú na tento účel Firemným zákazníkom v rámci registrácie do Systému (ďalej len ako „Billing e-mail Firemného zákazníka”).
Administrátor ďalej dostane vždy po skončení príslušného obdobia mesačný elektronický štruktúrovaný zoznam realizovaných jázd s identifikáciou Oprávnenej osoby, informáciami o uskutočnenej jazde (odkiaľ, kam, kedy), sume cestovného a zadanom prepitnom.

Firemný zákazník sa zaväzuje (i) zachovávať prístupové práva Administrátora do Systému v tajnosti, (ii) povoliť prístup do Systému iba Administrátorovi a (iii) aktualizovať všetky informácie týkajúce sa registrácie Firemného zákazníka a osoby Administrátora v Systéme a zabezpečiť ich aktuálnosť, správnosť a kompletnosť. Firemný zákazník je zodpovedný za všetky aktivity realizované v Systéme pri použití prihlasovacích údajov Administrátora.

 1. Oprávnená osoba

Oprávnená osoba je fyzická osoba označená ako taká Administrátorom v Systéme zaevidovaním do zoznamu Oprávnených osôb na čerpanie služieb Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO na účet Firemného zákazníka (ďalej len ako „Zoznam Oprávnených osôb”). Administrátor zaeviduje Oprávnenú osobu uvedením jej (i) celého mena a priezviska, (ii) e-mailu v doméne Firemného zákazníka (t.j. napr. meno@firma.sk), (iii) telefónneho čísla a prípadne (iv) nákladového strediska Firemného zákazníka (ďalej len ako „Referenčné údaje”).
Firemný zákazník je povinný prostredníctvom Administrátora zabezpečiť aby Referenčné údaje boli presné a úplné. Spoločnosť LIFTAGO nie je zodpovedná za nesprávne zadané Referenčné údaje ani za prípadné škody, ktoré zadaním nesprávnych alebo nekompletných Referenčných údajov mohli vzniknúť Firemnému zákazníkovi, Oprávnenej osobe alebo akémukoľvek inému subjektu. Firemný zákazník je zodpovedný za udržiavanie Zoznamu Oprávnených osôb. LIFTAGO má právo z času na čas preskúmať Zoznam Oprávnených osôb Firemného zákazníka za účelom (i) podpory, produktového riadenia a vývoje aplikácie LIFTAGO, (ii) revízie kvality služieb Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO a (iii) revízie súladu aktivít Firemného zákazníka, Administrátora a Oprávnených osôb s týmito OP.

 
Firemný zákazník berie na vedomie, že Oprávnená osoba môže začať využívať služby Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO na účet Firemného zákazníka iba v prípade, že (i) Oprávnená osoba si v aplikácii LIFTAGO zaregistruje svoj účet pod telefónnym číslom (ďalej len ako „Účet pasažiera”), ktorým identifikoval Firemný zákazník Oprávnenú osobu a (ii) odsúhlasí príslušné zmluvné dokumenty, čím sa automaticky aktivuje osobný profil Oprávnenej osoby (ďalej len ako „Osobný profil”) a (iii) akceptuje aktiváciu firemného profilu spojeného s Firemným zákazníkom (ďalej len ako „Firemný profil”) pod takto zaregistrovaným Účtom pasažiera. Na základe aktivácie Firemného profilu na Účte pasažiera registrovaného Oprávnenou osobou v LIFTAGO, táto Oprávnená osoba získava možnosť voľby pri každej objednávke služieb Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO aplikovať platbu za takto objednané a čerpané služby prostredníctvom svojho Osobného profilu (ďalej len ako „Osobná jazda”) zo svojich finančných prostriedkov, alebo prostredníctvom Firemného profilu (ďalej len ako „Firemná jazda”) na účet Firemného zákazníka. Administrátor je oprávnený zo Zoznamu Oprávnených osôb vedeného LIFTAGO v Systéme opäť odstrániť Oprávnené osoby; okamžikom odobratia príslušnej Oprávnenej osoby zo Zoznamu Oprávnených osôb je deaktivovaný Firemný účet tejto Oprávnenej osoby a tím zaniká jej oprávnenie čerpať služby Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO na účet Firemného zákazníka. Odobratím Oprávnenej osoby zo Zoznamu Oprávnených osôb nie je dotknutá možnosť tejto Oprávnenej osoby využívať služby Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO prostredníctvom svojho Osobného profilu. Spoločnosť LIFTAGO je oprávnená podľa svojej voľby obmedziť prípadne úplne zrušiť prístup Oprávnenej osoby na využívanie služieb Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO a to hlavne z dôvodu porušenia príslušných zmluvných dokumentov ako napr. VOP.

 1. Zodpovednosť za aktivity Oprávnenej osoby

Firemný zákazník je zodpovedný za všetky čerpania služieb Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO Oprávnenými osobami pri použití Firemného profilu Účtu pasažiera Oprávnenej osoby v čase, keď bola Oprávnená osoba na Zozname Oprávnených osôb, a to bez ohľadu na to, či ktorékoľvek také čerpanie služby bolo alebo nebolo medzi Firemným zákazníkom a Oprávnenou osobou autorizované. Firemný zákazník je zodpovedný za čerpanie služieb Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO Oprávnenými osobami v čase, keď bola Oprávnená osoba na Zozname Oprávnených osôb aj v prípade, keď k čerpaniu služieb došlo prostredníctvom Firemného profilu za pomoci podvodnej alebo inak nedovolenej aktivity Oprávnenej osoby. Firemný zákazník bezodkladne oznámi LIFTAGO informácie o zistenej podvodnej alebo inak nedovolenej aktivite Oprávnenej osoby alebo na Firemnom profile na Účte pasažiera, ku ktorej došlo prostredníctvom Firemného profilu tejto Oprávnenej osoby.

 1. Billing

Na základe žiadosti Administrátora v Systéme, schvaľuje LIFTAGO kreditový rámec Firemného zákazníka, teda celkovú maximálnu agregovanú sumu cestovného (ďalej len ako „Limit“), ktorú je Firemný zákazník oprávnený čerpať pred spätným zaplatením príslušnej faktúry. Limit je LIFTAGO oprávnený prideliť, meniť či prípadne i úplne rušiť podľa svojej úvahy. V prípade dosiahnutia Limitu Firemným zákazníkom, alebo pokiaľ nie je Limit doposiaľ schválený alebo ak bol zo strany LIFTAGO zrušený platí, že Firemný zákazník musí pre ďalšie využívanie služieb LIFTAGO Oprávnenými osobami v Systéme zvoliť sumu predplatného, na ktorú mu LIFTAGO následne vystaví zálohovú faktúru a túto zálohovú faktúru musí Firemný zákazník uhradiť; takto uhradená suma znížená o prípadnú sumu ďalších prípadných splatných záväzkov Firemného zákazníka voči LIFTAGO je kreditný zostatok pre čerpanie ďalších služieb.
O blížiacom sa či aktuálnom vyčerpaní Limitu bude Administrátor informovaný e-mailom.
LIFTAGO vystaví vždy po skončení dohodnutého obdobia (obvykle jeden kalendárny mesiac) spätne za dané obdobie daňový doklad – faktúru za sprostredkované a Oprávnenými osobami spotrebované služby Dopravcov prostredníctvom LIFTAGO na účet Firemného zákazníka. Splatnosť faktúr vystavených LIFTAGO je dohodnutá na 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. Faktúra je uhradená až pripísaním peňažných prostriedkov na účet LIFTAGO pod IBAN SK7383300000002900999701. Kontaktná osoba Nikola Rubínová: invoicing@liftago.com. Spoločnosť LIFTAGO je oprávnená vystaviť faktúru v elektronické podobe (ve formátu PDF/A). Faktúry sú zasielané e-mailom k rukám Administrátora a ďalej na e-mailovou adresu zadanú za účelom zasielaní daňových dokladov (“Billing e-mail Firemného zákazníka”) Firemným zákazníkom v rámci registrácie do Systému. 

Súčasťou faktúry je elektronický štruktúrovaný zoznam realizovaných jázd s identifikáciou Oprávnené osoby, ktorá jazdu realizovala, informáciami o prevedenej jazde (odkiaľ, kam, kedy), čiastke jazdného a zadanom prepitnom (ďalej jen „Príloha faktúry“). Príloha faktúry je dostupná ku stiahnutiu Administrátorovi v Systému najskôr v deň vystavení faktúry.

Za doručenie faktúry v elektronickej podobe sa považuje okamih prijatí e-mailu.
Jazdné je spoločnosťou LIFTAGO za jednotlivé Firemné jazdy fakturované tak, že:
– ak Dopravca je platcom DPH, fakturuje sa čistka základu dane nakúpené služby od Dopravcu s príslušným DPH;

– ak Dopravca nie je platcom DPH, fakturuje sa celá cena nakúpené služby od Dopravcu navýšená o DPH na strane spoločnosti LIFTAGO.

 

 1. Oprávnenie k používaniu Systému

LIFTAGO Zmluvou udeľuje Firemnému zákazníkovi oprávnenie používať Systém prostredníctvom webového prístupu. Toto oprávnenie sa udeľuje ako nevýhradné, neobmedzené čo do územia a počtu použití, pre účely plnenia Zmluvy (výslovne nie na používanie pre podnikanie tretích osôb alebo pre podnikanie Firemného zákazníka ako dispečingu taxislužby a pod.) a časovo obmedzené na dobu trvania Zmluvy.
V ostatných prípadoch sa na použitie Systému uplatnia ustanovenia VOP pre použitie programového vybavenia (software) LIFTAGO. Toto oprávnenie sa poskytuje bezodplatne, ak nie je dohodnuté inak. LIFTAGO si vyhradzuje právo kedykoľvek doplňovať, meniť a odoberať funkčnosť a funkcionalitu Systému.

 1. Záruky

LIFTAGO vyhlasuje a Firemný zákazník berie na vedomie a súhlasí, že akékoľvek služby, najmä služby Systému, sú poskytované bez akýchkoľvek záruk a s ohľadom na svoj silne rozvojový charakter môžu vykazovať vady. LIFTAGO neposkytuje najmä žiadnu záruku kvality či dostupnosti služieb poskytovaných podľa Zmluvy. Ďalšie záruky, vyhlásenia a výluky z nich sú uvedené vo VOP.

 1. Preprava drobných zásielok

Spoločnosť LIFTAGO umožní Oprávneným osobám použitím Firemného profilu Účtu pasažiera Oprávnené osoby objednať prepravu drobných zásielok a to za nasledujúcich podmienok.

Podmienky kladené na zásielky: 

 • Zásielka musí byť zabalená tak, aby bola chránená proti strate či poškodeniu, nemohla poškodiť iné zásielky, dopravné prostriedky, nespôsobila ujmu na zdraví personálu Dopravca alebo akýmkoľvek tretím osobám, nevyvolávala nepríjemné zmyslové vnemy, nebolo možné vstúpiť do obsahu zásielky bez zanechania zjavných stôp. Vonkajšie a vnútorné balenia zásielky a jej obsahu musí byť primerané povahe a hmotnosti predmetu či predmetov tvoriacich obsah, spôsobu a dĺžke premiestňovanie zásielky a spôsobu, akým bude so zásielkou bude počas poskytovania služby manipulované.
 • Obal zásielky musí byť dostatočne pevný na to, aby účinne chránil obsah zásielky proti možnému poškodeniu v dôsledku kontaktu s inými predmetmi (trením, tlakom a nárazom); proti poškodeniu obsahu zásielky v dôsledku klimatických vplyvov.
 • Predmety tvoriace obsah zásielky musia byť v zásielke zaistené tak, aby sa nemohli poškodiť trením, tlakom a nárazom medzi nimi a obalom alebo medzi sebou navzájom.
 • Spoločnosť LIFTAGO a / alebo Dopravca nie je povinný kontrolovať spôsob zabalenia zásielky.
 • Zásielku musí byť uvedená adresa príjemcu a Firemného zákazníka, menom Adresát a menom príjemcu a telefónnym kontaktom na príjemcu. Adresy musia byť napísané takým prostriedkom, aby nemohlo dôjsť k zmazaniu, pozmenenie alebo k strate čitateľnosti (napr. Označiť vytlačeným štítkom).

Výluky z prepravy zásielok:

 • horľaviny;
 • biologické látky podliehajúce skaze v prípade, že obťažujú svoje okolie zápachom a viditeľne prenikajú obalom zásielky;
 • živé zvieratá, pokiaľ ich k ich prevozu potrebné špeciálne povolenie, alebo ak k ich preprave nie je použitý k tomu určený obal, alebo ak obťažujú svoje okolie zápachom, alebo je obal poškodený;
 • ľahko rozbitné veci, pokiaľ nie sú uložené v zodpovedajúcom obale;
 • predmety, ktorých vlastníctvo alebo držba je podľa právnych predpisov zakázané;
 • predmety, ktorých preprava po ceste alebo akákoľvek iná dispozícia s nimi podlieha právnym predpisom o nebezpečných látkach alebo podlieha iným obmedzujúcim predpisom alebo ich preprava po ceste alebo akákoľvek iná dispozícia s nimi môže byť inak nebezpečná pre Dopravcu, najmä nabité zbrane, nebezpečné chemické látky a chemické prípravky, rádioaktívne látky, jedy, žieraviny, výbušniny, traskavé látky, munícia, omamné a psychotropné látky, tlakové nádoby, stlačené alebo skvapalnené plyny a ďalšie obdobné predmety
 • predmet alebo predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť ujmu na zdraví osôb alebo škodu na majetku či môžu inak ohroziť riadne poskytovanie služieb
 • predmety, ktoré nie sú chránené alebo zabalené odpovedajúcim spôsobom najmä s prihliadnutím na hmotnosť predmetu alebo k jeho inému charakteru;
 • predmety, u ktorých chýbajú potrebné podklady a údaje, predovšetkým nie je uvedená úplná adresa príjemcu;
 • predmety, ktorých hmotnosť je väčšia ako 20 kg alebo rozmer presahuje 55 × 45 × 25 (dĺžka x šírka x výška), pre určenie hmotnosti alebo rozmeru je rozhodujúca hmotnosť, prípadne rozmer vrátane obalu;
 • falzifikáty či predmety porušujúce práva duševného vlastníctva;
 • iné predmety, ktoré sú pre prepravu zásielok nevhodné;
 • predmety v rámci dohodnutej služby podliehajúce clu;
 • bankovky slovenské i cudzie nad celkovú čiastku EUR 200, šeky, zmenky a iné cenné papiere, starožitnosti, predmety zvláštne obľuby, predmety nenahraditeľné povahy, veci hodnoty prevyšujúce čiastku EUR 2.000, drahé kovy, nerasty a umelecké predmety.       

Oprávnená osoba Firemného zákazníka je najmä povinná zabezpečiť riadne zabalenie zásielky, opatriť zásielku označením príjemcu a celou adresou miesta určenia vrátane čísla evidenčného a popisného (vrátane presného podlažia a čísla dverí, prípadne inej špecifikácie priestorov miesta určenia), byť prítomný v mieste odoslania a mať zásielku pripravenú vo dohodnutý čas, prijať späť nedoručiteľnú zásielku.

Dodanie zásielky Dopravcom je splnené odovzdaním zásielky príjemcovi či inej osobe v mieste určenia. Povinnosť Dopravca dodať zásielku je tiež splnená odovzdaním zásielky osobe, ktorú Oprávnená osoba dodatočne určí.

Nedoručiteľná zásielka – ak príjemca odmietne zásielku prevziať alebo je zásielka z iných dôvodov nedoručiteľná (nemožno ju dodať), a to najmä z dôvodu nepresnej alebo neexistujúcej adresy, neprítomnosti príjemcu ani žiadne iné osoby, ktoré by bolo možné v súlade s týmito VOP zásielku dodať, stáva sa zásielka nedoručiteľná a Dopravca je o tom povinný informovať Oprávnenú osobu. V takom prípade je povinnosťou Dopravca dodať zásielku vrátením nedoručené zásielky späť Oprávnenej osobe. Vrátenie zásielky je dodatočne spoplatnené.

Otvorenie zásielky Dopravcom – Dopravca je oprávnený otvoriť zásielku ak:

 • má Dopravca alebo spoločnosť LIFTAGO dôvodné podozrenie, že sa jedná o vylúčenú zásielku;
 • zásielka bola poškodená
 • má Dopravca alebo spoločnosť LIFTAGO dôvodnú obavu, že došlo alebo že by do doby dodania mohlo dôjsť k vzniku škody; alebo je to potrebné na plnenie povinností uložených Dopravcovi osobitným právnym predpisom.

Dopravca je povinný o otvorení zásielky informovať pri dodaní príjemcu, prípadne Oprávnenou osobu pri vrátení zásielky. Za otvorenie zásielky sa nepovažuje oprava jej obalu, pri ktorej aspoň čiastočne zachovaný pôvodný obal.

Náhrada škody – Zodpovednosť Dopravca a / alebo spoločnosti LIFTAGO za škodu spôsobenú Firemnému zákazníkovi v dôsledku akéhokoľvek porušenia zmluvy je obmedzená na skutočnú škodu, tj. Hlavne nezahŕňa ušlý zisk a následné škody. Bez vplyvu v predchádzajúcej vete uvedenej, pre vylúčenie pochybností Dopravca a / alebo spoločnosti LIFTAGO nie sú zodpovední za škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia zmluvy Dopravcom a / alebo spoločností LIFTAGO v spojení s akoukoľvek inou právnou skutočnosťou či lehotou, s ktorou právny predpis či právne konanie spája samostatne alebo v spojení s inou skutočnosťou akejkoľvek následky. Zodpovednosť Dopravca a / alebo spoločnosti LIFTAGO za škodu spôsobenú Firemnému zákazníkovi je ďalej obmedzená celkovou sumou vo výške EUR 200, ak ide o škodu spočívajúcu v zničení, poškodení či strate zásielky. Ak Oprávnená osoba dojednala pripoistenia hodnoty zásielky je obmedzená celkovou sumou vo výške pripoistenie zásielky.

Dopravca a / alebo spoločnosti LIFTAGO sa zbaví zodpovednosti za škodu v dôsledku porušenia zmluvy, ak preukáže, že škoda bola spôsobená:

 • v dôsledku porušenia povinností Firemného zákazníka, prípadne v dôsledku konania Oprávnené osoby;
 • v dôsledku zabalenia zásielky, ktoré nezodpovedá týmto VOP;
 • vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane obvyklého úbytku;
 • mimoriadnymi udalosťami, ako je vojna, štrajk, záplavy, násilné udalosti rozsiahleho charakteru presahujúce rámec všeobecnej trestnej činnosti, prípadne iné obdobne závažné skutočnosti.

Dojednanie tohto článku budú vykladané ako vzdanie sa práva Firemného zákazníka voči Dopravcovi a / alebo spoločnosti LIFTAGO na náhradu škody vzniknutej Firemnému zákazníkovi ako dôsledok porušenia povinností Dopravca a / alebo spoločnosti LIFTAGO zo zmluvy vo výške presahujúcej dohodnutú čiastku obmedzenia. Firemný zákazník oi. aj v tejto súvislosti akceptáciou prehlasuje, že si je vedomý toho, že odmena za poskytnutie služby odráža rozsah práv a povinností zo zmluvy podľa týchto VOP, ako aj rozsah obmedzení dohodnutých v týchto VOP.

 

 1. Doba trvania Zmluvy, ukončenie

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán je oprávnená Zmluvu písomne vypovedať s výpovednou dobou 30 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. LIFTAGO je oprávnený podľa svojej voľby obmedziť či úplne prerušiť prístup Firemného zákazníka k Systému a deaktivovať Firemné účty všetkých Oprávnených osôb v prípade, že Firemný zákazník neplní riadne svoje povinnosti podľa Zmluvy, najmä v prípade, že je Firemný zákazník v omeškaní s úhradou platieb voči LIFTAGO. Reaktivácia prístupu Firemného zákazníka k Systému a s tým spojená možnosť reaktivácie Firemných účtov Oprávnených osôb po úplnej úhrade všetkých nesplatených záväzkov Firemného zákazníka voči LIFTAGO je výhradne na úvahe LIFTAGO. Ukončenie účinnosti Zmluvy nemá vplyv na účinnosť ustanovení článkov 4, 5 a 9 týchto OP.

 1. Osobné údaje

 Informácie o tom, ako chránime a spracovávame osobné údaje nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

 1. Záverečné ustanovenia

Znenie týchto OP je účinné od 8.8.2019. LIFTAGO je oprávnený tieto OP jednostranne zmeniť v primeranom rozsahu. O tejto zmene je povinný informovať Firemného zákazníka vo forme zobrazenia informácie v Systéme a e-mailom najmenej štrnásť (14) dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Firemný zákazník má právo zmenu OP odmietnuť do 7 dní pred plánovanou účinnosťou a v takom prípade je povinný Zmluvu vypovedať. Výpovedná doba v je takom prípade 7 dní, najneskôr však uplynie dňom, ktorý predchádza dňu, keď nadobudne účinnosť nové znenie OP.
Zmluva a tieto OP sa riadia právom Slovenskej republiky, s vylúčením kolíznych noriem.
Všetky spory vzniknuté zo Zmluvy a v súvislosti s ňou budú riešené u príslušného súdu.