Reklamační řád

Reklamační řád a sdělení spotřebitelům vydávané v souvislosti se zprostředkovatelskými a obstaravatelskými službami společnosti Liftago CZ, s.r.o., tel. email: [email protected], IČO: 29138787, se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 203226.

I.

Základní ustanovení

1. Společnost Liftago CZ, s.r.o. (dále také jako „Společnost“) v souvislosti se zprostředkováváním a obstaráváním přepravy osob a věcí prostřednictvím platformy pro optimalizaci městské mobility pod názvem LIFTAGO (dále také jako „Aplikace LIFTAGO“) a v souvislosti s provozováním on-line tržiště vydává tento Reklamační řád a sdělení spotřebitelům (dále jen „Reklamační řád“). Reklamační řád je vydáván v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a je přílohou Všeobecných obchodních podmínek Společnosti.

2. Společnost pro své zákazníky registrované v aplikaci LIFTAGO a dopravce registrované v aplikace LIFTAGO  zprostředkovává uzavírání smluv o přepravě, resp. pro své zákazníky mající v aplikaci LIFTAGO zvláštní účet firemního zákazníka (dále také jako „Firemní zákazníci“) Společnost uzavírání smluv o přepravě obstarává vlastním jménem.

3. Registrovaný zákazník, který není Firemním zákazníkem a který jakožto fyzická osoba uzavírá se Společností a s dopravci smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, bere na vědomí, že je v postavení spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 Občanského zákoníku (dále také jako „Registrovaný zákazník“ či „spotřebitel“).

II.

Reklamace služeb

1. Dopravce a Registrovaný zákazník jsou oprávněni bez zbytečných odkladů učinit reklamaci a vznést svůj související nárok, pokud zprostředkovatelská služba Společnosti nebyla poskytnuta včas či řádně.  

2. Registrovaný zákazník je oprávněn bez zbytečných odkladů učinit reklamaci a vznést svůj související nárok, pokud přepravní služba dopravce nebyla poskytnuta včas či řádně, přičemž Společnost v takových případech poskytne Registrovanému zákazníkovi při reklamaci součinnost vyplývající z její zprostředkovatelské činnosti, zejména pokud jde o kontakt na příslušného dopravce.

3. Firemní zákazník je oprávněn bez zbytečných odkladů učinit reklamaci a vznést svůj související nárok, pokud obstaravatelská služba Společnosti nebyla poskytnuta včas či řádně.  

4. Zákazníci i dopravce mají v souvislosti s reklamací služeb možnost obrátit se na Společnost na adrese jejího sídla i na zákaznické kontakty (telefonní linka a emailová adresa), které jsou uvedeny i na internetových stránkách Společnosti na adrese www.liftago.cz.

III.

Sdělení Registrovaným zákazníkům-spotřebitelům

1. V návaznosti na Všeobecné obchodní podmínky Společnosti jsou spotřebitelům v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele poskytovány další informace.  

2. Obsahy smluv o přepravě uzavřených spotřebitelem prostřednictvím aplikace LIFTAGO jsou v elektronické podobě uloženy u Společnosti a spotřebiteli je k nim umožněn on-line přístup. Po uzavření smlouvy obdrží spotřebitel prostřednictvím emailu potvrzení objednávky (potvrzení o uzavření smlouvy) spolu s obsahem smlouvy.

3. Spotřebitel v návaznosti na svou zákaznickou registraci v Aplikaci LIFTAGO, kterou lze učinit v českém či anglickém jazyce, a v rámci které výslovně potvrzuje souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami Společnosti (včetně Reklamačního řádu), může (opět dle své volby v uvedených dvou jazycích) v aplikaci učinit podnět ke zprostředkování přepravy tak, že zadá poptávku na konkrétní přepravu, přičemž v rámci procesu zadávání poptávky má zákazník možnost opravy případných chyb.  Na poptávku mohou v rámci aplikace reagovat dopravci svou nabídkou a následným potvrzením některé nabídky spotřebitelem pak dochází v rámci aplikace k uzavření smlouvy o přepravě.

4. Dopravci poskytující služby prostřednictvím Aplikace LIFTAGO dodržují kodex pro řidiče dopravců, který je k dispozici v sídle Společnosti a na webových stránkách Společnosti na adrese www.liftago.cz.

5. Spotřebitel má podle zákona o ochraně spotřebitele právo obrátit se za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) jakožto orgán dozoru nad dodržováním práv spotřebitelů. Dozor nad dodržováním některých povinností dle zákona o ochraně spotřebitele v oblasti služeb provádějí též živnostenské úřady. Na úseku potravin, zemědělských a tabákových výrobků a jejich přepravy jsou dozorovými orgány Státní zemědělská a potravinářská inspekce a krajské hygienické stanice.

6. Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o zprostředkování odstoupit i bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, jestliže poskytování služby započalo s jeho předchozím výslovným souhlasem už před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a služba byla poskytnuta (právo odstoupit od smlouvy zaniká poskytnutím služby). Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy v průběhu poskytování takové služby, je povinen uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy (storno poplatek).

7. Pokud není ve Všeobecných obchodních podmínkách Společnosti uvedeno jinak (storno služby), nemůže spotřebitel bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy o přepravě osob a od smlouvy o přepravě zboží, pokud má být podle smlouvy zboží přepraveno k určitému datu nebo v určitém období. Spotřebitel dále nemůže bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy:

  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

8. Postup pro stornování služby (odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu) je dán příslušnou funkcionalitou v Aplikace LIFTAGO. Spotřebitel však může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči poskytovateli služby, přičemž obecný postup pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a vzorový formulář odstoupení obsahuje nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. Vzorový formulář odstoupení je také přílohou Reklamačního řádu.

9. Spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, může odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.

10. Pokud je prodlení či jiné porušení smlouvy druhou smluvní sranou (poskytovatelem služby) podstatným porušením smlouvy, může spotřebitel v souladu s ustanoveními § 1977 a § 2002 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu po té, co se o prodlení dozvěděl. Spotřebitel může v souladu s ustanovením § 1978 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit v případě prodlení druhé smluvní strany, které je nepodstatným porušení smlouvy, za podmínky, že prodlévající strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí byla poskytnuta výslovně nebo mlčky.

11. Byla-li mezi spotřebitelem a poskytovatelem služby ujednána přesná doba plnění a vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy závazku, že spotřebitel nemůže mít na opožděném plnění zájem, zaniká smlouva v souladu s ustanovením § 1980 občanského zákoníku počátkem prodlení poskytovatele služby, ledaže spotřebitel poskytovateli služby bez zbytečného odkladu oznámí, že na splnění smlouvy trvá.

12. V případě nikoli řádného poskytnutí služby je spotřebitel v souladu s ustanoveními § 1921 a § 1923 občanského zákoníku oprávněn vytknout vadu plnění u poskytovatele služby bezodkladně po jejím zjištění a požadovat zejména slevu z ceny nebo případně od smlouvy odstoupit. Taková reklamace bude v souladu s ustanovením § 19 zákona o ochraně spotřebitele vyřízena ve lhůtě 30 dnů, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou na delší lhůtě. S oprávněnou reklamací je spojeno i právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace, které lze uplatnit ve lhůtě dle ustanovení § 1924 občanského zákoníku.

13. Poskytovatel služby poskytne spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel reklamaci učinil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Poskytovatel služby následně poskytne spotřebiteli i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Společnost je oprávněna Reklamační řád jednostranně měnit, přičemž v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1150 tyto změny, resp. nové znění Reklamačního řádu s časovým předstihem nejméně 15 dnů zveřejní na svých internetových stránkách a stávající dotčené zákazníky a dopravce o něm adresně v rámci Aplikace LIFTAGO či jiným způsobem informuje. Dotčení zákazníci a dopravci svým dalším užitím Aplikace LIFTAGO po provedení změny Reklamačního řádu stvrzují přijetí takové změny.

2. Reklamační řád je (společně se Všeobecnými obchodními podmínkami Společnosti) zákazníkovi poskytován prostřednictvím emailu bezprostředně po jeho registraci v Aplikace LIFTAGO. Reklamační řád je také k dispozici v sídle Společnosti a na webových stránkách Společnosti na adrese www.liftago.cz.

3. Reklamační řád nabývá účinnosti dne 6. května 2023.

Datum zveřejnění: 18. 4. 2023

Ondřej Krátký
jednatel Liftago CZ, s.r.o.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Liftago CZ, s.r.o., email: [email protected], se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8,

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:

Datum objednání:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

Datum: