Zásady ochrany osobních údajů

Společnosti Liftago, a.s., IČO: 24278777, Rohanské nábřeží 678/25, 186 00 Praha, spisová značka: B 21666 vedená u Městského soudu v Praze a Liftago CZ, s.r.o., IČO: 29138787, Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha, spisová značka: C 203226 vedená u Městského soudu v Praze, jako společní správci osobních údajů (dále též jako „My“ nebo „Naše společnosti“) věnují ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, zejména o našich zákaznících (uživatelích naší platformy LIFTAGO), zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Tyto zásady jsou zpracovány v souladu s právními předpisy ohledně zpracování osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“).

1. Vymezení základních pojmů

1.1

Termíny „správce„, “společní správci”, „zpracovatel„, „osobní údaje„, „zpracování“ použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR:

1.1.1 Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.Pokud účely a prostředky zpracování stanoví společně dva nebo více správců, jsou tito tzv. “společnými správci” ve smyslu čl. 26 GDPR. Subjekt údajů musí být o informován o podstatných prvcích ujednání společných správců, kterým si vymezí své podíly na odpovědnosti, zejména pokud jde o výkon práv subjektů údajů a své povinnosti poskytovat informace uvedené v čl. 13 a 14 GDPR.

1.1.2 Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce

1.1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů).

1.1.4 Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

1.2

LIFTAGO je technologická platforma provozovaná Našimi společnostmi, spojující poskytovatele přepravních/taxi služeb (řidiče) a mobilní zákazníky/pasažéry, přístupná za pomocí mobilní aplikace, resp. webových stránek.

1.3

Vymezení odpovědnosti společných správců Společnost ADLER Mobility, s.r.o. je dceřinou společností společnosti Liftago, a.s. – provozovatelem technologické platformy LIFTAGO, a jako taková zajišťuje provoz a dodávky služeb LIFTAGO na území České republiky a obchodní aktivity vč. zákaznické podpory. Společnost ADLER Mobility, s.r.o. je ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek smluvním partnerem uživatelů LIFTAGA (pasažérů a řidičů) na území České republiky. Společnost Liftago, a.s. je mateřskou společností zajišťující centrální funkci vedení skupiny a provozovatelem webových stránek www.liftago.com a www.liftago.czSpolečnost ADLER Mobility, s.r.o. tak vůči subjektům údajů odpovídá za zpracování osobních údajů, s výjimkou zpracování na webových stránkách.

2. Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

2.1

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste byli Naší společností informováni. To, jaké osobní údaje zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám osobní údaje sdělili. Prostřednictvím našich webových stránek www.liftago.com, resp. www.liftago.cz nebo mobilní aplikace “LIFTAGO” máte možnost nám osobní údaje sdělit jako:

2.2 Návštěvník našich webových stránek

Když navštívíte naše webové stránky www.liftago.com, resp. www.liftago.cz , automaticky o Vás zpracováváme některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Zlepšení webových stránek
Údaje o Vašem chování na webu či (pomocí tzv. cookies).
Oprávněný zájem Naší společnosti na zlepšování našich webových stránek. Souhlas subjektu údajů ke zpracování osobních údajů získaných z používání tzv. cookies (tj. souborů umožňujících mj. rozpoznat koncová zařízení uživatelů-subjektů údajů a jejich nastavení).
26 měsíců od poslední návštěvy našich webových stránek
Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek
Údaje o Vašem chování na webu či (pomocí tzv. cookies).
Oprávněný zájem Naší společnosti na měření efektivnosti našich webových stránek, vč. reklamy na těchto webových stránkách. Souhlas subjektu údajů ke zpracování osobních údajů získaných z používání tzv. cookies (tj. souborů umožňujících mj. rozpoznat koncová zařízení uživatelů-subjektů údajů a jejich nastavení).
26 měsíců od poslední návštěvy našich webových stránek

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem naplnění našeho oprávněného zájmu na zlepšování a měření efektivnosti našich webových stránek máte právo vznést námitku. Pokud nebudeme mít oprávněné důvody, abychom i přes Vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračovali, se zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

2.3 Uživatel aplikace LIFTAGO – pasažér/zasílatel

2.3.1 Registrace pasažéra do aplikace LIFTAGO Prostřednictvím registračního formuláře máte možnost jako zákazník – pasažér (či zasílatel, přičemž pro účely tohoto dokumentu společně jako „pasažér“) vytvořit si uživatelský profil v aplikaci LIFTAGO, pomocí kterého můžete užívat naše služby. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Provedení registrace uživatele, vedení a správa uživatelského profilu.
Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, námi přidělené osobní ID uživatele, jednosměrný hash platební karty
Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci.
Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení.

Uvedení těchto osobních údajů za účelem provedení registrace uživatele, vedení a správy uživatelského profilu je z Vaší strany zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám zřídit, vést a spravovat Váš uživatelský profil (účet).

2.3.2 Vložení fotografie (podobizny pasažéra) do uživatelského profiluZcela dobrovolně si můžete do uživatelského profilu vložit svojí fotografii. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Rekognice pro plnění služby.
podobizna
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo do okamžiku smazání těchto údajů uživatelem v rámci svého uživatelského profilu.

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné. Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů vždy odvolat, a to postupem uvedeným níže v článku 4.2.

2.3.3 Užívání aplikace LIFTAGO pasažéremVaše osobní údaje, které jste nám sdělili při provedení registrace a užívání aplikace LIFTAGO a některé další údaje o Vás uvedené v tabulce níže, zpracováváme v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Poskytování služeb LIFTAGO.
Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, námi přidělené osobní ID uživatele, jednosměrný hash platební karty, lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání až do ukončení jízdy), informace o typu mobilního telefonu
Nezbytnost pro splnění smlouvy
lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání až do ukončení jízdy)
Do 3 let od posledního poskytnutí služby LIFTAGO.
Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, námi přidělené osobní ID uživatele, jednosměrný hash platební karty, informace o typu mobilního
Do 3 let od ukončení smlouvy.
Základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (jméno, příjmení, kontaktní údaje).
Po dobu 10 let od ukončení smlouvy.

Pokud se rozhodnete užívat služby LIFTAGO, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, abychom naše služby mohli plnit, tj. vyřídit Vaší poptávku po vozidle a umožnit Vám na jejím základě zprostředkování služby přepravy osob.

2.3.4 Oslovování s nabídkami našich produktů a služeb vč. nabídek na míruChceme s Vámi udržovat další kontakt. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Oslovování s nabídkami našich produktů a služeb, vč. nabídek na míru.
Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, námi přidělené osobní ID uživatele, lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání až do ukončení jízdy)
Oprávněný zájem spočívající v možnosti zůstat s Vámi v kontaktu a zasílat Vám speciální nabídky určené pro Vás.
Po dobu trvání oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 3 let od posledního užití služeb LIFTAGO.

Pokud jde o zaslání nabídek našich produktů a služeb vč. nabídek na míru, budeme rádi, když s Vámi budeme moci být v kontaktu. Proto, abychom Vám neposílali nabídky, které Vás nezajímají, využíváme informace o službě LIFTAGO, kterou užíváte. Zároveň Vás však nechceme tímto obtěžovat, proto máte možnost postupem uvedeným níže a zároveň v rámci každého obchodního sdělení, které Vám zašleme, zasílání obchodních sdělení vyloučit (viz čl. 4.9.).

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku na základě které se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme.

2.3.5 Oslovování s nabídkami produktů a služeb, vč. nabídek na míru, našich obchodních partnerůRádi bychom Vám oslovovali s obchodními sděleními, jejímž obsahem budou zejm. newslettery a nabídky produktů a služeb našich obchodních partnerů vč. případných nabídek přímo Vám na míru. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Oslovování s nabídkami produktů a služeb, vč. nabídek na míru našich obchodních partnerů.
Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, námi přidělené osobní ID uživatele, lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání až do ukončení jízdy)
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasláním obchodních sdělení.
Do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních nabídek.

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom Vám mohli zasílat obchodní sdělení s nabídkou produktů či služeb našich partnerů.

Proto, abychom Vám neposílali nabídky, které Vás nezajímají, využíváme informace o službě LIFTAGO, kterou užíváte.

Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů vždy odvolat, a to postupem uvedeným níže v článku 4.2.

2.4 Uživatel aplikace LIFTAGO – řidič

2.4.1 Registrace řidiče do aplikace LIFTAGOProstřednictvím registračního formuláře máte možnost vytvořit si uživatelský profil řidiče v aplikaci LIFTAGO, prostřednictvím kterého můžete užívat naše služby V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Provedení registrace uživatele, vedení a správa uživatelského profilu.
Jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, osobní ID uživatele, čísla a údaje o příslušných licencích a osvědčeních řidiče taxislužby, RZ auta řidiče taxislužby,
Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci
Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení

Uvedení těchto osobních údajů za účelem provedení registrace uživatele, vedení a správy uživatelského profilu je z Vaší strany zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám provést registraci účtu.

2.4.2 Vložení fotografie (podobizny řidiče) do uživatelského profiluZcela dobrovolně si můžete do uživatelského profilu vložit svojí fotografii. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Rekognice pro plnění služby.
podobizna
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo do okamžiku smazání těchto údajů uživatelem v rámci svého uživatelského profilu.

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné. Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů vždy odvolat, a to postupem uvedeným níže v článku 4.2.

2.4.3 Užívání aplikace LIFTAGO řidičemVaše osobní údaje, které jste nám sdělili při provedení registrace a užívání aplikace LIFTAGO a některé další údaje o Vás uvedené v tabulce níže, zpracováváme v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Poskytování služeb LIFTAGO.
Jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, osobní ID uživatele, čísla a údaje o příslušných licencích a osvědčeních řidiče taxislužby, SPZ auta řidiče taxislužby, lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání až do ukončení jízdy), informace o typu mobilního telefonu
Nezbytnost pro splnění smlouvy.
lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání až do ukončení jízdy), informace o typu mobilního
Do 3 let od posledního poskytnutí služby LIFTAGO.
Jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, osobní ID uživatele, čísla a údaje o příslušných licencích a osvědčeních řidiče taxislužby, SPZ auta řidiče taxislužby
Do 3 let od ukončení smlouvy.
Základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (jméno, příjmení, kontaktní údaje).
Po dobu 10 let od ukončení smlouvy.

Pokud se rozhodnete užívat služeb LIFTAGO, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, abychom Vaši objednávku mohli vyřídit a umožnit Vám na jejím základě zprostředkování zákazníka služby.

2.4.4 Oslovování s nabídkami našich produktů a služeb, vč. nabídek na míruChceme s Vámi udržovat další kontakt. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Oslovování s nabídkami našich produktů a služeb, vč. nabídek na míru.
Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, námi přidělené osobní ID uživatele, lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání až do ukončení jízdy)
Oprávněný zájem spočívající v možnosti zůstat s Vámi v kontaktu a zasílat Vám speciální nabídky určené pro Vás
Po dobu trvání oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 3 let od posledního užití služeb LIFTAGO.

Pokud jde o zaslání nabídek produktů a služeb na míru, budeme rádi, když s Vámi budeme moci být v kontaktu. Proto, abychom Vám neposílali nabídky, které Vás nezajímají, využíváme informace o službě LIFTAGO, kterou užíváte. Zároveň Vás však nechceme tímto obtěžovat, proto máte možnost postupem uvedeným níže a zároveň v rámci každého obchodního sdělení, které Vám zašleme, zasílání obchodních sdělení vyloučit (viz čl. 4.9.).
Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku na základě které se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme.

2.4.5 Oslovování s nabídkami produktů a služeb na míru našich obchodních partnerůRádi bychom Vám oslovovali s nabídkami obchodních sdělení, jejichž obsahem budou newslettery a nabídky produktů a služeb našich obchodních partnerů a to přímo Vám na míru. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Oslovování s nabídkami produktů a služeb na míru Našich obchodních partnerů Naší
Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, námi přidělené osobní ID uživatele, lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání až do ukončení jízdy)
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasláním obchodních sdělení
Do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních nabídek

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom Vám mohli zasílat naše obchodní sdělení s nabídkou produktů či dalších služeb.

Proto, abychom Vám neposílali nabídky, které Vás nezajímají, využíváme informace o službě LIFTAGO, kterou užíváte.

Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů vždy odvolat, a to postupem uvedeným níže v článku 4.2.

2.5 Uživatel nakupující LIFTAGO Kredity na daruj.liftago.com

2.5.1 Užívání webové stránky daruj.liftago.com uživatelem nakupujícím LIFTAGO kredityVaše osobní údaje, které jste nám sdělili při nákupu LIFTAGO Kreditů na https://daruj.liftago.com a některé další údaje o Vás uvedené v tabulce níže, zpracováváme v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Poskytování služeb LIFTAGO Kreditů.
Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, jednosměrný hash platební karty.
Nezbytnost pro splnění smlouvy.
Do 3 let od posledního poskytnutí služby LIFTAGO Kreditů.

Pokud se rozhodnete užívat služby LIFTAGO Kreditů, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, abychom Vaši objednávku mohli vyřídit a umožnit Vám na jejím základě zakoupení a užití LIFTAGO Kreditů.

2.5.2 Oslovování s nabídkami našich produktů a služeb, vč. nabídek na míruChceme s Vámi udržovat další kontakt. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Doba zpracování
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Oslovování s nabídkami produktů a služeb LIFTAGO Kreditů.
Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo
Oprávněný zájem spočívající v možnosti zůstat s Vámi v kontaktu a zasílat Vám nabídky určené pro Vás.
Po dobu trvání oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 3 let od posledního užití služeb LIFTAGO Kreditů.

Pokud jde o zaslání nabídek produktů a služeb na míru, budeme rádi, když s Vámi budeme moci být v kontaktu. Zároveň Vás však nechceme tímto obtěžovat, proto máte možnost postupem uvedeným níže a zároveň v rámci každého sdělení, které Vám zašleme, zasílání obchodních sdělení vyloučit (viz čl. 4.9.).

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku na základě které ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme.

2.5.3 Oslovování s nabídkami produktů a služeb, vč. nabídek na míru, našich obchodních partnerůRádi bychom Vám zasílali obchodní sdělení, jehož obsahem budou newslettery a nabídky produktů a služeb našich obchodních partnerů. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Oslovování s nabídkami produktů a služeb, vč. nabídek na míru, našich obchodních partnerů.
Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasláním obchodních sdělení.
Do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních nabídek.

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom Vám mohli zasílat naše obchodní sdělení s nabídkou produktů či dalších služeb.

Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů vždy odvolat, a to postupem uvedeným níže v článku 4.2.

2.6. Uživatel užívající službu LIFTAGO Business

2.6.1 Užívání služby LIFTAGO BusinessVaše osobní údaje, které jste nám sdělili při registraci služby LIFTAGO Business na https://www.liftago.cz/for-business/, https://business.liftago.com/business/sign-up a https://business.liftago.com/business a některé další údaje o Vás uvedené v tabulce níže, zpracováváme v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Poskytování služeb LIFTAGO Business.
Poskytování služeb LIFTAGO Business.
Nezbytnost pro splnění smlouvy.
Do 3 let od posledního poskytnutí služby LIFTAGO Business.

Pokud se rozhodnete užívat služby LIFTAGO Business, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, abychom Vaši objednávku mohli vyřídit a umožnit Vám poskytnutí služeb LIFTAGO Business.

2.6.2 Oslovování s nabídkami našich produktů a služeb, vč. nabídek na míruChceme s Vámi udržovat další kontakt. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Oslovování s nabídkami produktů a služeb LIFTAGO Business.
Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.
Oprávněný zájem spočívající v možnosti zůstat s Vámi v kontaktu a zasílat Vám nabídky určené pro Vás.
Po dobu trvání oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 3 let od posledního užití služeb LIFTAGO Kreditů.

Pokud jde o zaslání nabídek produktů a služeb na míru, budeme rádi, když s Vámi budeme moci být v kontaktu. Zároveň Vás však nechceme tímto obtěžovat, proto máte možnost postupem uvedeným níže a zároveň v rámci každého sdělení, které Vám zašleme, zasílání obchodních sdělení vyloučit (viz čl. 4.9.).

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku na základě které ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme.

2.6.3 Oslovování s nabídkami produktů a služeb, vč. nabídek na míru, našich obchodních partnerůRádi bychom Vám zasílali obchodní sdělení, jehož obsahem budou newslettery a nabídky produktů a služeb našich obchodních partnerů. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Oslovování s nabídkami produktů a služeb, vč. nabídek na míru, našich obchodních partnerů.
Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasláním obchodních sdělení.
Do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních nabídek.

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom Vám mohli zasílat naše obchodní sdělení s nabídkou produktů či dalších služeb.

Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů vždy odvolat, a to postupem uvedeným níže v článku 4.2.

2.7 Adresát zásilky odesílané prostřednictvím aplikace LIFTAGO

2.7.1 Doručení a přeprava zásilkyLIFTAGO umožňuje uživatelům aplikace zasílat drobné zásilky prostřednictvím své služby. V takovém případě zasílatel v rámci aplikace označí adresáta. Z toho důvodu správce zpracovává osobní údaje třetí osoby, a to na pokyn zasílatele, který doručení zásilky zadal, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Poskytování služeb LIFTAGO za účelem přepravy a doručování drobných zásilek, včetně související komunikace a ověření doručení
Jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo adresáta, číslo občanského průkazu, podpis, e-mailová adresa
Nezbytnost pro splnění oprávněného zájmu správce, resp. zasílatele
Do 3 let od doručování zásilky jejímu adresátovi.

Osobní údaje jsou správci sděleny vždy zasílatelem (kromě informací o převzetí zásilky a ověření totožnosti adresáta, které následně předáváme pouze zasílateli jako důkaz o doručení zásilky), přičemž oprávněný zájem spočívá v zájmu třetí osoby (zasílatele) doručit adresátovi zásilku. Správce neuchovává osobní údaje po dobu delší, než je nezbytné k prokázání doručení zásilky adresátovi.

Jako adresát máte právo proti tomuto zpracování podat námitku dle odst. 4.8 tohoto dokumentu.

2.7.2 Oslovování s nabídkami produktů a služeb, vč. nabídek na míru, našich obchodních partnerůRádi bychom Vám jako našemu adresátovi zasílali (popř. Vás jinak oslovovali) obchodní sdělení jehož obsahem budou newslettery a nabídky našich produktů. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Oslovování s nabídkami produktů a služeb, vč. nabídek na míru našich obchodních partnerů.
Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasláním obchodních sdělení.
Do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních nabídek.

Zpracování těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom Vám mohli zasílat naše obchodní sdělení s nabídkou produktů či dalších služeb. Vše máte pod kontrolou a je to tedy na Vašem rozhodnutí

Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů vždy odvolat, a to postupem uvedeným níže v článku 4.2.

2.8

Pasažér – uživatel služby objednané hotelemLIFTAGO spolupracuje s některými hotely či ubytovacími službami, které umožnují svým zákazníkům využívat služby LIFTAGO. V takovém případě předá hotel službě LIFTAGO na Vás kontakt, na který zašleme písemnou smlouvu a další informace. Z toho důvodu správce zpracovává Vaše osobní údaje, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel
Rozsah zpracovávaných informací
Právní titul
Doba zpracování
Poskytování služeb LIFTAGO a související komunikace
Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, námi přidělené osobní ID uživatele, lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání až do ukončení jízdy), informace o typu mobilního telefonu
Nezbytnost pro splnění smlouvy
lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání až do ukončení jízdy)
Do 3 let od posledního poskytnutí služby LIFTAGO.
Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, námi přidělené osobní ID uživatele, informace o typu mobilního zařízení
Do 3 let od ukončení smlouvy.
Základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (jméno, příjmení, kontaktní údaje).
Po dobu 10 let od ukončení smlouvy.

Předmětné osobní údaje jsou nezbytné pro poskytnutí služby, přičemž bližší informace můžete požadovat od hotelů či ubytovacích zařízení.

3. Komu osobní údaje předáváme?

3.1

Nemůžeme vždy přesně dopředu určit, komu bude zapotřebí osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce
Důvod zpřístupnění
Řidiči užívající službu LIFTAGO pro to, aby Vás (Vaší zásilku) mohli vyzvednout a dopravit na Vámi požadované místo.
Nezbytné pro splnění smlouvy.
Osoby provozující platební systémy pro potřeby zajištění platby, zejména v souvislosti s platbou kartou.
Nezbytné pro splnění smlouvy.
Osoba zajištující naše účetní a daňové povinnosti.
Potřebujeme, aby poskytovatel účetních a daňových služeb, který je v pozici zpracovatele, vedl naše účetnictví a plnil naše daňové povinnosti.
Osoby zajišťující chod webu, aplikace a našeho software (počítačových systémů) včetně osob poskytujících cloudové služby a analytické nástroje.
Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele, servisoval naše internetové stránky a zajištoval chod informačních systémů. Zároveň pro chod aplikace využíváme služeb třetích stran. Příkladem analytických nástrojů je Google Analytics nebo Microsoft Clarity.
Osoba zajišťující rozesílání e-mailů.
Může dojít k tomu, že rozesíláním e-mailů s nabídkou našich produktů pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaši e-mailovou adresu.
Poskytovatelé služeb v rámci registrace do Liftago prostřednictvím služeb třetích osob
V případě, že zvolíte možnost registrace do služeb Liftago prostřednictvím jiného poskytovatele (jako je sociální síť Facebook, popř. společnost Apple pro uživatele iPhone) vyměňujeme si s tímto poskytovatelem některé osobní údaje, bez kterých by registrace podle Vaší volby nemohla proběhnout.

3.2

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

4. Jaká jsou Vaše práva?

4.1

S ohledem na skutečnost, že Naše společnosti o Vás zpracovávají osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na e-mailové adrese [email protected].

4.2

Právo na odvolání souhlasu – některé Vaše osobní údaje, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Je Vašim právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na e-mailové adrese [email protected].Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

4.3

Právo na přístup – máte právo na přístup ke osobním údajům, které o Vás Naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

4.4

Právo na opravu – pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

4.5

Právo na výmaz – Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše společnost o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na Vaši žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, bude Vás Naše společnost informovat o důvodu, na jehož základě nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány i přes Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.

– Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;

– Vaše osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně;

– odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;

– vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);

– vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;

– existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;

– Naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na Vaši žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, bude Vás Naše společnost informovat o důvodu, na jehož základě nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány i přes Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.

4.6

Právo na přenositelnost – další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

4.7

Právo na omezení zpracování – v případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.Toto právo máte také v těchto případech:

– zpracování Vašich osobních údajů Naší společností je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;

– Naše společnost již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;

– vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Naší společností, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

4.8

Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu – s ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

4.9

Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu – máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

4.10

Právo na stížnost – v případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše společnost porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006.

4.11

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů – naší kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].