Všeobecné obchodní podmínky pro službu Liftago Business

Všeobecné obchodní podmínky Liftago CZ, s.r.o., pro službu LIFTAGO Business

Společnost Liftago CZ, s.r.o., se sídlem Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 38 787, sp. zn. C 203226 vedená u Městského soudu v Praze, případně další společnosti z jejího koncernu (společně jako „LIFTAGO“), se kterými je uzavřena příslušná smlouva odkazující se na tyto všeobecné obchodní podmínky (“VOP”) je, krom jiného, provozovatelem platformy pro optimalizaci městské mobility pod názvem LIFTAGOTM.

Tyto VOP upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi LIFTAGO a jeho smluvním partnerem, firemním zákazníkem (“Firemní zákazník”), který je společností poptávající pro své pracovníky a případně obchodní partnery („Oprávněná osoba“) služby osobní přepravy – taxi služby a přepravy drobných zásilek zprostředkované prostřednictvím mobilní aplikace Liftago („Aplikace LIFTAGO“) a poskytované smluvními partnery LIFTAGO („Dopravce“). Pro zamezení pochybnostem platí, že předmětem Smlouvy není využívání vozového parku LIFTAGO Firemním zákazníkem ani jiné poskytování služeb dopravy či přepravy ze strany LIFTAGO pro Firemního zákazníka.

Tyto VOP se uplatní současně s obsahem smlouvy, která na ně odkazuje, uzavřené např. formou odsouhlasení webového formuláře zástupcem Firemního zákazníka („Smlouva“), a dále současně s případnými dalšími aplikovatelnými právními dokumenty, zejména s Všeobecnými obchodními podmínkami Liftago CZ, s.r.o. (dostupné na adrese https://www.liftago.cz/vseobecne-obchodni-podminky/ (“Obecné VOP”) v jejich aktuální verzi. V případě rozporu mezi těmito VOP a Smlouvou má přednost ustanovení Smlouvy, v případě rozporu mezi ustanovením VOP a Obecných VOP má přednost ustanovení těchto VOP.

1. Předmět spolupráce Firemního zákazníka a LIFTAGO

Společnost LIFTAGO se na základě registrace Firemního zákazníka v Systému, jak je tento definován níže, zavazuje poskytovat Firemnímu zákazníkovi službu agregace úhrad služeb Dopravců (jízdy na fakturu) a další služby Systému jako je přístup ke statistikám jízd a administraci, a Firemní zákazník se zavazuje hradit ceny za jednotlivé služby, zejména hradit jízdné, jež přísluší Dopravcům, a to jednotlivě po skončení každé jízdy nebo, dle dohody se společností LIFTAGO dle aktuálních technických a funkčních možností Systému.

2. Administrátor

Administrátorem je fyzická osoba označená Firemním zákazníkem při registraci Firemního zákazníka u LIFTAGO; komunikaci s Administrátorem akceptuje společnost LIFTAGO všemi způsoby, kterými lze řádně zajistit integritu dat a identifikaci původce komunikace, tedy zejména formou nastavení v administračním rozhraní LIFTAGO („Systém“) pod přihlašovacími údaji Administrátora.
Administrátor obdrží vždy po skončení příslušného období měsíční elektronický strukturovaný seznam realizovaných jízd s identifikací Oprávněné osoby, informacemi o provedené jízdě (odkud, kam, kdy), částce jízdného a zadaném spropitném.
Firemní zákazník se zavazuje (i) udržovat přístupové práva Administrátora do Systému v utajení, (ii) povolit v přístupu do Systému jenom Administrátorovi a (iii) aktualizovat veškeré informace týkající se registrace Firemního zákazníka a osoby Administrátora v Systému a zabezpečit jejich aktuálnost, správnost a kompletnost. Firemní zákazník je zodpovědný za všechny aktivity realizované v Systému za použití přihlašovacích údajů Administrátora.

3. Oprávněná osoba

Oprávněná osoba je fyzická osoba označená jako taková Administrátorem v Systému zaevidováním do seznamu Oprávněných osob k čerpání služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO na účet Firemního zákazníka (“Seznam Oprávněných osob”). Administrátor zaeviduje Oprávněnou osobu uvedením jejího (i) celého jména a příjmení, (ii) e-mailu v doméně Firemního zákazníka (tj. např. jmeno@firma.cz), (iii) telefonního čísla a případně (iv) nákladového střediska Firemního zákazníka (“Referenční údaje”).

Firemní zákazník prostřednictvím Administrátora je povinen zabezpečit, aby Referenční údaje byly správné a úplné. Společnost LIFTAGO není odpovědná za nesprávně zadané Referenční údaje ani za případné škody, které zadáním nesprávných nebo nekompletních Referenčních údajů mohly Firemnímu zákazníkovi, Oprávněné osobě nebo jakémukoliv jinému subjektu vzniknout.

Firemní zákazník je odpovědný za udržování Seznamu Oprávněných osob. LIFTAGO má právo z času na čas prozkoumat Seznam Oprávněných osob Firemního zákazníka za účelem (i) podpory, produktového řízení a vývoje aplikace LIFTAGO, (ii) revize kvality služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO a (iii) revize souladu aktivit Firemního zákazníka, Administrátora a Oprávněných osob s těmito VOP.

Firemní zákazník bere na vědomí, že Oprávněná osoba může začít využívat služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO na účet Firemního zákazníka jenom v případě, že (i) se v aplikaci LIFTAGO zaregistruje svůj účet pod telefonním číslem (“Účet pasažéra”), kterým Oprávněnou osobu Firemní zákazník identifikoval a (ii) odsouhlasí příslušné smluvní dokumenty, čímž se automaticky aktivuje osobní profil Oprávněné osoby (“Osobní profil”) a (iii) akceptuje aktivaci firemního profilu spojeného s Firemním zákazníkem (“Firemní profil”) pod takhle zaregistrovaným Účtem pasažéra.

Na základě aktivace Firemního profilu na Účtu pasažéra registrovaného Oprávněnou osobou v LIFTAGO, tato Oprávněná osoba získává možnost volby při každé objednávce služby Dopravců prostřednictvím LIFTAGO aplikovat platbu za takto objednané a čerpané služby prostřednictvím svého Osobního profilu (“Osobní jízda”) ze svých finančních prostředků nebo prostřednictvím Firemního profilu (“Firemní jízda”) na účet Firemního zákazníka.

Oprávněné osoby je ze Seznamu Oprávněných osob vedeného společností LIFTAGO v Systému oprávněn odstranit opět Administrátor; okamžikem odebrání příslušné Oprávněné osoby ze Seznamu Oprávněných osob je deaktivován Firemní účet této Oprávněné osoby a tím zaniká její oprávnění čerpat služby Dopravců prostřednictvím LIFTAGO na účet Firemního zákazníka. Odebráním Oprávněné osoby ze Seznamu Oprávněných osob není dotčena možnost této Oprávněné osoby k využívání služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO prostřednictvím svého Osobního profilu.

Společnost LIFTAGO je oprávněná dle své volby omezit případně zcela zrušit přístup Oprávněné osoby k využívání služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO a to hlavně z důvodu porušení příslušných smluvních dokumentů jako např. Obecné VOP.

4. Odpovědnost za aktivity Oprávněné osoby

Firemní zákazník je odpovědný za všechny čerpání služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO Oprávněnými osobami použitím Firemního profilu Účtu pasažéra Oprávněné osoby v čase, kdy byla Oprávněná osoba uvedena na Seznamu Oprávněných osob, a to bez ohledu na to, zda jakékoliv takové čerpání služby bylo nebo nebylo mezi Firemním zákazníkem a Oprávněnou osobou autorizováno.

Firemní zákazník je odpovědný za čerpání služeb Dopravců prostřednictvím LIFTAGO Oprávněnými osobami v čase, kdy byla Oprávněná osoba uvedena na Seznamu Oprávněných osob i v případě, kdy k čerpání služeb došlo prostřednictvím Firemního profilu za pomoci podvodné nebo jinak nepovolené aktivity Oprávněné osoby.

Firemní zákazník bezodkladně oznámí Společnosti LIFTAGO informace o zjištěné podvodné nebo jinak nepovolené aktivitě Oprávněné osoby, ke které došlo prostřednictvím Firemního profilu této Oprávněné osoby.

5. Billing

Na základě žádosti Administrátora v Systému společnost LIFTAGO schvaluje kreditový rámec Firemního zákazníka, tedy celkovou maximální agregovanou částku jízdného („Limit“), kterou je Firemní zákazník oprávněn čerpat před zpětným zaplacením příslušné faktury. Limit je společnost LIFTAGO oprávněna přidělit, měnit či případně i zcela rušit dle své úvahy.

V případě dosažení Limitu Firemním zákazníkem, nebo pokud není Limit dosud schválen nebo byl společností LIFTAGO zrušen platí, že Firemní zákazník musí pro další využívání služeb LIFTAGO Oprávněnými osobami v Systému zvolit částku předplatného, na kterou mu společnost LIFTAGO následně vystaví zálohovou fakturu a tuto zálohovou fakturu uhradit; takto uhrazená částka ponížená o případnou částku dalších případných splatných závazků Firemního zákazníka vůči společnosti LIFTAGO je kreditní balancí pro čerpání dalších služeb.

O blížícím se či aktuálním vyčerpání Limitu bude Administrátor informován e-mailem.
Společnost LIFTAGO vystaví vždy po skončení sjednaného období (obvykle jeden kalendářní měsíc) zpětně za dané období daňový doklad – fakturu za zprostředkované a Oprávněnými osobami spotřebované služby Dopravců prostřednictvím LIFTAGO na účet Firemního zákazníka. Splatnost faktur vystavených společností LIFTAGO je stanovena na čtrnáct (14) kalendářních dní od data jejich doručení. Faktura je uhrazena připsáním peněžních prostředků na účet společnosti LIFTAGO č. 266709666/0300. Kontaktní osoba Nikola Rubínová: invoicing@liftago.com. Společnost LIFTAGO je oprávněna vystavit fakturu v elektronické podobě (ve formátu PDF/A). Faktury jsou zasílány e-mailem k rukám Administrátora a dále na e-mailovou adresu zadanou k účelu zasílání daňových dokladů (“Billing e-mail Firemního zákazníka”) Firemním zákazníkem v rámci registrace do Systému. Akceptovatelným způsobem je také zaslání faktury do datové schránky Firemního zákazníka jako příjemce.

Součástí faktury je elektronický strukturovaný seznam realizovaných jízd s identifikací Oprávněné osoby, která jízdu realizovala, informacemi o provedené jízdě (odkud, kam, kdy), částce jízdného a zadaném spropitném (dále jen „Příloha faktury“). Příloha faktury je dostupná ke stažení Administrátorovi v Systému nejpozději v den vystavení faktury.
Za doručení faktury v elektronické podobě se považuje okamžik přijetí e-mailu nebo dodání datové zprávy do datové schránky Firemního zákazníka jako příjemce.

Jízdné je společností LIFTAGO za jednotlivé Firemní jízdy fakturováno tak, že:

 • je-li Dopravce plátcem DPH, fakturuje se částka základu daně nakoupené služby od Dopravce s příslušným DPH;
 • není-li Dopravce plátcem DPH, fakturuje se celá cena nakoupené služby od Dopravce navýšená o DPH na straně společnosti LIFTAGO.

6. Oprávnění k užití Systému

Společnost LIFTAGO Smlouvou uděluje Firemnímu zákazníkovi oprávnění užít Systém prostřednictvím webového přístupu. Toto oprávnění se uděluje jako nevýhradní, neomezené co do území a počtu užití, pro účely plnění Smlouvy (zejm. nikoli pro využití pro podnikání třetích osob nebo pro podnikání Firemního zákazníka jako dispečinku taxislužby apod.) a časově omezené na dobu trvání Smlouvy.

V ostatním se na užití Systému uplatní ustanovení Obecných VOP pro užití programového vybavení (software) společnosti LIFTAGO.
Toto oprávnění se poskytuje bezúplatně, není-li ujednáno jinak.

Společnost LIFTAGO si vyhrazuje právo kdykoliv doplňovat, měnit a ubírat funkčnosti a funkcionalitu Systému.

7. Záruky

Společnost LIFTAGO prohlašuje a Firemní zákazník bere na vědomí a souhlasí, že jakékoli služby, zejména služby Systému, jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk a s ohledem na svůj silně rozvojový charakter mohou vykazovat vady.
Společnost LIFTAGO neposkytuje zejména žádnou záruku kvality či dostupnosti služeb jí poskytovaných dle Smlouvy. Další záruky, prohlášení a výluky z nich jsou uvedeny v Obecných VOP.

8. Přeprava drobných zásilek

Společnost LIFTAGO umožní Oprávněným osobám použitím Firemního profilu Účtu pasažéra Oprávněné osoby objednat přepravu drobných zásilek a to za následujících podmínek:

Podmínky kladené na zásilky:

 • Zásilka musí být zabalena tak, aby byla chráněna proti ztrátě či poškození, nemohla poškodit jiné zásilky, dopravní prostředky, nezpůsobila újmu na zdraví personálu Dopravce nebo jakýmkoli třetím osobám, nevyvolávala nepříjemné smyslové vjemy, nebylo možno vniknout do obsahu zásilky bez zanechání zjevných stop. Vnější a vnitřní balení zásilky a jejího obsahu musí být přiměřené povaze a hmotnosti předmětu či předmětů tvořících obsah, způsobu a délce přemísťování zásilky a způsobu, jakým bude se zásilkou bude během poskytování služby manipulováno.
 • Obal zásilky musí být dostatečně pevný k tomu, aby účinně chránil obsah zásilky proti možnému poškození v důsledku kontaktu s jinými předměty (třením, tlakem a nárazem); proti poškození obsahu zásilky v důsledku klimatických vlivů.
 • Předměty tvořící obsah zásilky musí být v zásilce zajištěny tak, aby se nemohly poškodit třením, tlakem a nárazem mezi nimi a obalem nebo mezi sebou navzájem.
 • Společnost LIFTAGO a/nebo Dopravce není povinen kontrolovat způsob zabalení zásilky.
 • Zásilku je nutné opatřit adresou příjemce a Firemního zákazníka, jménem Oprávněné osoby a jménem příjemce a telefonním kontaktem na příjemce. Adresy musí být napsány takovým prostředkem, aby nemohlo dojít ke smazání, pozměnění nebo ke ztrátě čitelnosti (např. označit vytištěným štítkem).

Výluky z přepravy zásilek:

 • hořlaviny;
 • biologické látky podléhající zkáze v případě, že obtěžují své okolí zápachem a viditelně pronikají obalem zásilky;
 • živá zvířata, pokud je k jejich převozu vyžadováno zvláštní povolení, nebo pokud k jejich přepravě není použit k tomu určený obal, nebo pokud obtěžují své okolí zápachem, nebo je obal poškozený;
 • snadno rozbitné věci, pokud nejsou uloženy v odpovídajícím obalu;
 • předměty, jejichž vlastnictví nebo držení je dle právních předpisů zakázáno;
 • předměty, jejichž přeprava po silnici nebo jakákoli jiná dispozice s nimi podléhá právním předpisům o nebezpečných látkách nebo podléhá jiným omezujícím předpisům nebo jejichž přeprava po silnici nebo jakákoli jiná dispozice s nimi může být jinak nebezpečná pro Dopravce, zejména nabité zbraně, nebezpečné chemické látky a chemické přípravky, radioaktivní látky, jedy, žíraviny, výbušniny, třaskavé látky, munice, omamné a psychotropní látky, tlakové nádoby, stlačené nebo zkapalněné plyny a další obdobné předměty
 • předmět či předměty, které svými vlastnostmi mohou způsobit újmu na zdraví osob nebo škodu na majetku nebo mohou jinak ohrozit řádné poskytování služeb
 • předměty, které nejsou chráněny nebo zabaleny odpovídajícím způsobem zejména s přihlédnutím k hmotnosti předmětu nebo k jeho jinému charakteru;
 • předměty, u kterých chybí potřebné podklady a údaje, zejména není uvedena úplná adresa příjemce;
 • předměty, jejichž hmotnost je větší než 20 kg nebo rozměr přesahuje 55 × 45 × 25 (délka x šířka x výška), pro určení hmotnosti nebo rozměru je rozhodující hmotnost, popřípadě rozměr včetně obalu;
 • padělky či předměty porušující práva duševního vlastnictví;
 • jiné předměty, které jsou pro přepravu zásilek nevhodné;
 • předměty v rámci sjednané služby podléhající clu;
 • bankovky české i cizí nad celkovou částku 5.000 Kč, šeky, směnky a jiné cenné papíry, starožitnosti, předměty zvláštní obliby, předměty nenahraditelné povahy, věci hodnoty převyšující částku 50.000 Kč, drahé kovy, nerosty a umělecké předměty.

Oprávněná osoba Firemního zákazníka je zejména povinna zajistit řádné zabalení zásilky, opatřit zásilku označením příjemce a celou adresou místa určení včetně čísla evidenčního a popisného (včetně přesného podlaží a čísla dveří, popřípadě jiné specifikace prostor místa určení), být přítomen v místě odeslání a mít zásilku připravenou ve sjednaný čas, přijmout zpět nedoručitelnou zásilku.

Dodání zásilky Dopravcem je splněno předáním zásilky příjemci či jiné osobě v místě určení. Povinnost Dopravce dodat zásilku je také splněna předáním zásilky osobě, kterou Oprávněná osoba dodatečně určí.

Nedoručitelná zásilka – pokud příjemce odmítne zásilku převzít nebo je zásilka z jiných důvodů nedoručitelná (nelze ji dodat), a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito VOP zásilku dodat, stává se zásilka nedoručitelnou a Dopravce je o tom povinen informovat Oprávněnou osobu.  V takovém případě je povinností Dopravce dodat zásilku vrácením nedoručené zásilky zpět Oprávněné osobě. Vrácení zásilky je dodatečně zpoplatněno.

Otevření zásilky Dopravcem – Dopravce je oprávněn otevřít zásilku pokud:

 • má Dopravce nebo společnost LIFTAGO důvodné podezření, že se jedná o vyloučenou zásilku;
 • zásilka byla poškozena
 • má Dopravce nebo společnost LIFTAGO důvodnou obavu, že došlo nebo že by do doby dodání mohlo dojít ke vzniku škody; neboje to nezbytné k dodržení povinností uložených Dopravci zvláštním právním předpisem

Dopravce je povinen o otevření zásilky informovat při dodání příjemce, popřípadě Oprávněnou osobu při vrácení zásilky. Za otevření zásilky se nepovažuje oprava jejího obalu, při níž je alespoň částečně zachován původní obal.

Náhrada škody – Odpovědnost Dopravce a/nebo společnosti LIFTAGO za škodu způsobenou Firemnímu zákazníkovi v důsledku jakéhokoli porušení smlouvy je omezena na skutečnou škodu, tj. zejména nezahrnuje ušlý zisk a následné škody. Aniž by bylo dotčeno v předchozí větě uvedené, pro vyloučení pochybností Dopravce a/nebo společnosti LIFTAGO nejsou odpovědní za škodu, která vznikla v důsledku porušení smlouvy Dopravcem a/nebo společností LIFTAGO ve spojení s jakoukoli jinou právní skutečností či lhůtou, se kterou právní předpis či právní jednání spojuje samostatně či ve spojení s jinou skutečností jakékoli následky. Odpovědnost Dopravce a/nebo společnosti LIFTAGO za škodu způsobenou Firemnímu zákazníkovi je dále omezena dle hodnoty jednotlivých zásilek, max. však 250.000,-Kč na převoz jedním vozidlem, pokud se jedná o škodu spočívající ve zničení, poškození či ztrátě zásilky. Pokud Oprávněná osoba sjednala připojištění hodnoty zásilky je omezena celkovou částkou ve výši připojištění zásilky.

Dopravce a/nebo společnosti LIFTAGO se zprostí odpovědnosti za škodu v důsledku porušení smlouvy, pokud prokáže, že škoda byla způsobena:

 • v důsledku porušení povinností Firemního zákazníka, popřípadě v důsledku jednání Oprávněné osoby;
 • v důsledku zabalení zásilky, které neodpovídá těmto VOP;
 • vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku;
 • mimořádnými událostmi, jako je válka, stávka, záplavy, násilné události rozsáhlého charakteru přesahující rámec obecné trestné činnosti, popřípadě jiné obdobně závažné skutečnosti.

Ujednání tohoto článku budou vykládána jako vzdání se práva Firemního zákazníka vůči Dopravci a/nebo společnosti LIFTAGO na náhradu škody vzniklé Firemnímu zákazníkovi jakožto důsledek porušení povinností Dopravce a/nebo společnosti LIFTAGO ze smlouvy ve výši přesahující sjednanou částku omezení. Firemní zákazník mj. i v této souvislosti akceptací prohlašuje, že není tzv. slabší stranou ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníka; a je si vědom toho, že odměna za poskytnutí služby odráží rozsah práv a povinností ze smlouvy dle těchto VOP, jakož i rozsah omezení sjednaných v těchto VOP.

9. Doba trvání Smlouvy, ukončení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou třicet (30) kalendářních dnů. Společnost LIFTAGO je oprávněna dle své volby omezit či zcela přerušit přístup Firemního zákazníka k Systému a deaktivovat Firemní účty všech Oprávněných osob v případě, že Firemní zákazník neplní řádně své povinnosti dle Smlouvy, zejména v případě, že je Firemní zákazník v prodlení s úhradou plateb vůči společnosti LIFTAGO. Reaktivace přístupu Firemního zákazníka k Systému a s tím spojená reaktivace Firemních účtů Oprávněných osob po plné úhradě všech nesplacených závazků Firemního zákazníka vůči společnosti LIFTAGO je výhradně dle úvahy společnosti LIFTAGO.
Ukončení účinnosti Smlouvy nemá vliv na účinnost ustanovení článků 4, 5 a 9 těchto VOP.

10. Osobní údaje

Informace o tom, jak chráníme a zpracováváme osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

11. Závěrečná ujednání

Znění těchto VOP je účinné od 23. 11. 2020.

Společnost LIFTAGO je oprávněna tyto VOP jednostranně změnit v přiměřeném rozsahu. O této změně je povinna informovat Firemního zákazníka ve formě zobrazení informace v Systému a e-mailem nejpozději čtrnáct (14) kalendářních dnů před nabytím účinnosti změny. Firemní zákazník má právo změnu VOP odmítnout do sedmi (7) kalendářních dnů před plánovanou účinností změny a v takovém případě je povinen Smlouvu vypovědět. Výpovědní doba v takovém případě činí sedm (7) kalendářních dnů, nejpozději však uplyne dnem předcházejícím dni, kdy nabydou účinnosti nové VOP.

Smlouva a tyto VOP se řídí právem České republiky, s vyloučením kolizních norem.

Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány u místně příslušného soudu.