Pozvánka na valnou hromadu společnosti Liftago, a.s.

Statutární ředitel společnosti Liftago, a.s., IČO: 242 78 777, se sídlem Karlovo náměstí 313/8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21666 (dále jen „Společnost“) si Vás jako akcionáře Společnosti v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) dovoluje pozvat na valnou hromadu Společnosti.

V souladu s ustanoveními zákona a stanov Společnosti se valná hromada Společnosti uskuteční dne 19.04.2018 v 10:00 hod. v sídle Společnosti na adrese Karlovo náměstí 313/8, Praha 2 (dále jen „Valná hromada“).

Program zasedání Valné hromady (s odkazem na ustanovení § 184 ZOK):

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Volba orgánů Valné hromady
 4. Schválení záměru nabytí vlastních akcií
 5. Změna stanov
 6. Závěr

Návrhy usnesení Valné hromady a jejich zdůvodnění (s odkazem ustanovením § 184 odst. 1 ZOK):

A) Ohledně bodu 2. programu Valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání Valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno jeho schválení, neboť složení a jednotlivé body programu odpovídají aktuálnímu stavu a potřebám Společnosti, co se týče schválení a projednání potřebných záležitostí.

B) Ohledně bodu 3. programu Valné hromady je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:

 1. Valná hromada volí:
  1. ohledně osoby předsedy Valné hromady a ověřovatele zápisu rozhodne Valná hromada dle aktuální účasti akcionářů na Valné hromadě;
  2. ohledně osoby zapisovatele rozhodne Valná hromada dle aktuální účasti akcionářů na Valné hromadě.
 2. Zároveň Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 odst. ZOK rozhoduje, že předsedou Valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba;
 3. Valná hromada zároveň v souladu s ustanovením § 422 odst. 2 rozhoduje, že předseda Valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neboť se Valná hromada usnesla, že toto rozhodnutí neohrozí řádný průběh Valné hromady.

C) Ohledně bodu 4. programu Valné hromady Společnosti je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:

 

 1. Valná hromada Společnosti v souladu s ust. § 301 odst. 1 písm. a) ZOK schvaluje záměr nabytí vlastních akcií Společnosti.
 2. Valná hromada svým rozhodnutím v souladu s ust. § 301 odst. 2 ZOK upravuje následující:
 • Společnost bude nabývat pouze kmenové akcie;
 • počtem akcií, které může Společnost na základě tohoto rozhodnutí nabýt, je 377.582 kusů kmenových akcií Společnosti, ve formě na jméno, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč, o celkové jmenovité hodnotě 377.582,- Kč;
 • společnost tyto vlastní akcie na základě tohoto pověření nabude ve lhůtě jednoho (1) roku ode dne rozhodnutí této Valné hromady;
 • Společnost na základě tohoto pověření nabude vlastní akcie za celkovou cenu ve výši 7.700.000,- Kč.
 1. Valná hromada schvaluje, že 377.582 kusů vlastních kmenových akcií bude nabyto za kupní cenu 7.700.000,- Kč od akcionáře pana Martina Hausenblase, MBA, nar. 30. října 1973, bytem Brožíkova 164/6, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. 

  Smlouva o koupi a prodeji akcií je přílohou této pozvánky. 

 2. Valná hromada Společnosti tímto dává tímto statutárnímu orgánu Společnosti pokyn k  realizaci záměru, neboť neshledává v souvislosti s ním žádná rizika pro další fungování a hospodářský rozvoj Společnosti.

 D) Ohledně bodu 5. programu Valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání Valné hromady), je ze strany statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje dílčí změny stanov Společnosti, a to v následujícím znění:

 1. Část první, článek IV., bod 5. stanov Společnosti, se ve svém závěru doplňuje o následující větu:

 

„Není-li souhlas správní rady společnosti k převodu akcií typu B dán a dojde-li na-vzdory tomu k převodu akcií před uplynutím lhůty uvedené výše, jsou veškerá právní jednání související s převodem příslušných akcií společnosti neplatná a neúčinná.“

 

 1. Část druhá, článek I., písm. (A), bod 4. písm. a) stanov Společnosti se mění a nadále bude znít takto:

 

„a) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni či zastoupeni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti, není-li pro vybrané záležitosti výslovně stanoveno jinak.“

 

 1. V části druhé, článku I., písm. (B), bodu 9. stanov Společnosti, se první věta tohoto bodu doplňuje následujícím způsobem:

 

„Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou (1) za dva (2) měsíce; zasedání správní rady svolává statutární ředitel nebo jím pověřený člen správní rady, popř. kterýkoli jiný člen, pokud statutární ředitel nesvolá zasedání na výzvu jakéhokoli člena do jednoho (1) měsíce od obdržení takové výzvy; pokud není písemně všemi členy správní rady dohodnuto jinak, musí být oznámení o zasedání správní rady spolu s programem zasedání a podklady a dokumenty vztahujícími se k programu zasedání doručeno každému členu správní rady nejpozději pět (5) dnů před dnem konání příslušného zasedání, a to písemně nebo v elektronické formě.“

 

 1. V části druhé, článku I., písm. (B), se přidává nový bod 10., který zní takto:

 

„10. Správní rada je oprávněna jednomyslně schválit jednací řád, ve kterém doplní nebo upřesní pravidla pro zasedání správní rady, a to v rozsahu (popř. pro období) stanoveném v daném jednacím řádu.“

 

a označení následujících bodů čísly se posouvá tak, že dosavadní bod 10. je označen jako bod 11. a tak dále.

 

 1. Část druhá, článek I., písm. (B), bod 11, stanov Společnosti, se mění a nadále bude znít takto:

 

11. Správní rada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni alespoň tři (3) její členové, není-li pro vybrané záležitosti spadající do její pravomoci výslovně stanoveno jinak.

 

 1. V části druhé, článku I., písm. (B), bodu 12. stanov Společnosti, se na jeho závěr přidává poslední věta, která bude znít takto:

 

„V případě volby či odvolání statutárního ředitele správní rada rozhoduje třípětinovou většinou hlasů všech svých členů.“

 1. V části druhé, článku I., písm. (C), se přidává nový bod 7., který zní takto:

 

„7. Statutární ředitel je povinen vyžádat si pokyn k obchodnímu vedení v záležitostech, jejichž schválení spadá do pravomoci jiného orgánu Společnosti.“

 

a označení následujících bodů čísly se posouvá tak, že dosavadní bod 7. je označen jako bod 8. a tak dále.

Znění stanov Společnosti s vyznačenými navrhovanými změnami je přílohou této pozvánky.

 

* * *

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů či připomínek ke shora uvedenému, prosím, kontaktujte statutárního ředitele Společnosti.

S úctou

Ondřej Krátký

statutární ředitel společnosti Liftago, a.s.

V Praze, dne 14.03.2018