Podmínky pro pořízení a užití LIFTAGO Kreditů

 1. Výklad některých pojmů

  1. Pro účely těchto Podmínek mají následující výrazy a fráze začínající velkým písmenem níže uvedený význam, pokud není v příslušném kontextu uvedeno jinak:

   1. LIFTAGO – technologická platforma provozovaná Poskytovatelem, spojující poskytovatele přepravních/taxi služeb (Řidiče) a mobilní zákazníky (Uživatele LIFTAGO), přístupná za pomocí mobilní aplikace, resp. Webové stránky LIFTAGO;
   2. LIFTAGO Kredit nebo také LIFTAGO Kredity – peněžní hodnota vyjádřená v příslušné měně, za které lze prostřednictvím LIFTAGA po časově vymezenou dobu hradit Služby poskytované Řidičem. LIFTAGO kredity jsou elektronické finanční prostředky a nejsou zálohovou platbou na přepravní/taxi služby ani jakékoli jiné zboží či služby;
   3. Poskytovatel – Liftago CZ, s.r.o., společnost zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203226, se sídlem Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 29138787, společnost, která provozuje technologickou platformu LIFTAGO a jí Uživatelům LIFTAGO a Řidičům služby, jak jsou definovány ve VOP, kontaktní e-mail: [email protected].
   4. Portál pro pořízení LIFTAGO Kreditů nebo také Portál – jsou webové stránky (eshop) provozované Poskytovatelem pod doménovým jménem http://daruj.liftago.com, na nichž je umožněn nákup LIFTAGO Kreditů resp. Voucheru, opravňujícího k nabití Kreditů Uživateli LIFTAGA;
   5. Řidič – je fyzická osoba podnikatel, která je zaregistrována v LIFTAGU a která podle příslušných právních předpisů poskytuje přepravní/taxi služby, jejíž zprostředkováno je zajišťováno prostřednictvím LIFTAGA;
   6. Služby – jsou přepravní/taxi služby poskytované Uživateli ze strany Řidiče a nabízené prostřednictvím LIFTAGA;
   7. Uživatel – každá osoba vstupující na Portál (zejm. pak osoba, která provádí nákup LIFTAGO Kreditů přes příslušné rozhraní Portálu); pro účely udělení souhlasu s těmito Podmínkami se za Uživatele rozumí také Řidič, který svůj souhlas s těmito Podmínkami učiní odsouhlasením VOP, v níž je uveden přímý odkaz (hyperlink) na tyto Podmínky, jakož o osoba nakupující Voucher způsobem dle čl. 3.1 písm. b) těchto Podmínek.
   8. Uživatel LIFTAGA – je fyzická nebo právnická osoba, která je registrovaným uživatelem LIFTAGA, tj. jako pasažér s uživatelským účtem v LIFTAGU užívá prostřednictvím LIFTAGA Služby poskytované Řidičem;
   9. VOP – Všeobecné obchodní podmínky ADLER Mobility, s.r.o. (všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele), dostupné na https://www.liftago.cz/vseobecne-obchodni-podminky/ ;
   10. Voucher – poukaz (zejména v elektronické podobě) s příslušnou hodnotou LIFTAGO Kreditů, obsahující unikátní kód, který opravňuje držitele Voucheru k dobití LIFTAGO Kreditu na uživatelský účet Uživatele LIFTAGO, a to za podmínek stanovených v těchto Podmínkách;
   11. Webové stránky LIFTAGO – jsou webové stránky provozované Poskytovatelem pod doménovým jménem www.litago.com;
 2. Úvodní ustanovení

  1. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživateli v souvislosti s přístupem a užitím Portálu, jakož i v souvislost s pořízením a užitím Voucheru a LIFTAGO Kreditů.
  2. Není-li prokázán opak, má se za to, že souhlas s těmito Podmínkami Uživatelé učiní některým z dále uvedených postupů: A) užitím Portálu, resp. služeb poskytovaných na Portálu Uživatelem; B) provedením nákupu Voucheru na Portálu, přes LIFTAGO či způsobem dle čl. 3.1 písm. b); C) jiným způsobem, z něhož je patrný souhlas Uživatele s těmito Podmínkami, zejména udělením souhlasu s VOP, jakož i dobitím LIFTAGO Kreditů na uživatelský účet Uživatele LIFTAGA ve smyslu čl. 3.2. těchto Podmínek.
 3. Pořízení LIFTAGO Kreditů (Voucheru) a podmínky jejich užití

  1. LIFTAGO Kredity lze získat následujícím způsobem:
   1. nákupem Voucheru s příslušnou hodnotou LIFTAGO Kreditů, a to skrze příslušné rozhraní Portálu po zadání příslušných údajů a po zaplacení prostřednictvím platební brány nacházející se na Portálu či jinými platebními metodami, které jsou umožněny v daném okamžiku na Portálu;
   2. nákupem Voucheru od Poskytovatele (resp. prostřednictvím jeho obchodního zástupce apod.) po zaplacení příslušné faktury vystavené Poskytovatelem (týká se zejména Uživatelů, kteří jsou firemními klienty Poskytovatele);
   3. jako dobrovolný dárek od Poskytovatele, zejména za využití služeb LIFTAGO, a to dle podmínek stanovených Poskytovatelem, které si Poskytovatel opravňuje kdykoli jednostranně měnit, zejména za podmínek jednotlivých marketingových akcí. přičemž Poskytovatel si dále vyhrazuje právo jakoukoli marketingovou akci ukončit.
  2. Vzhledem k tomu, že osoba Uživatele pořizující Voucher může být odlišná od osoby Uživatele LIFTAGO, nedochází v případech uvedených v čl. 3.1., písm. a) a b) k připsání LIFTAGO Kreditů na uživatelský učet Uživatele LIFTAGO automaticky (tj. bezprostředně po uhrazení hodnoty LIFTAGO Kreditů (tj. hodnoty Voucheru). K připsání Kreditů na uživatelský účet musí Uživatel LIFTAGO dobít (tj. aktivovat) LIFTAGO zadáním příslušného unikátního kódu obsaženého na Voucheru do LIFTAGA, a to způsobem stanoveným Poskytovatelem, který Poskytovatel zpravidla také oznámí Uživateli v notifikačním e-mailu po zakoupení Voucheru.
  3. V případech uvedených v čl. 3.1., písm. c) nevzniká Uživatelům LIFTAGA automaticky nárok na připsání LIFTAGO Kreditů. LIFTAGO Kredity budou přísl. Uživatelům LIFTAGA připsány za podmínek, které Poskytovatel zveřejní na Portálu nebo na Webových stránkách LIFTAGO, příp. které oznámí Uživatelům LIFTAGA jiným vhodným způsobem (zejm. e-mailem či prostřednictvím LIFTAGA).
  4. LIFTAGO Kredity lze využít pouze po předem stanovenou časově omezenou dobu (6 měsíců ode dne koupě Voucheru, nebude-li uvedeno v konkrétním případě jinak). Doba platnosti nabitých LIFTAGO Kreditů bude zobrazena v uživatelském účtu Uživatele LIFTAGO a počíná běžet dnem koupě Voucheru. Pokud Uživatel LIFTAGA nevyužije LIFTAGO Kredity ve stanovené době, propadají takové LIFTAGO Kredity a odečtou se z jeho uživatelského účtu bez nároku na jakoukoli náhradu.
  5. Uživatel, držitel Voucheru, je v této souvislosti srozuměn dále s tím, že časově omezena je rovněž platnost Voucheru, tj. možnost (oprávnění) Uživatele dobít LIFTAGO kredit na uživatelský účet Uživatele LIFTAGA – není-li na Voucheru stanoveno jinak činí platnost Voucheru 6 měsíců od jeho pořízení. Po uplynutí platnosti Voucheru veškerá práva držitele Voucheru (Uživatele) z Voucheru zanikají bez náhrady.
  6. Platnost již stávajících LIFTAGO Kreditů na uživatelském účtu nelze prodlužovat, vyjma dobitím nových LIFTAGO Kreditů na uživatelský účet. V případě dobití LIFTAGO Kreditů se automaticky prodlužuje platnost stávajících LIFTAGO Kreditů na uživatelském účtu daného Uživatele LIFTAGA, a to na takovou dobu platnosti, která je z daných dob platnosti ta nejzazší.
  7. LIFTAGO Kredity, resp. Voucher nelze nikdy převádět na peníze či vyměnit za jakoukoli jinou protihodnotu, než stanovují tyto Podmínky. LIFTAGO Kredity není možné převádět mezi jednotlivými uživatelskými účty Uživatelů LIFTAGA, ani je nelze darovat dalšímu Uživateli či jiné osobě (tím není dotčena možnost Uživatele darovat Voucher jinému Uživateli, resp. Uživateli LIFTAGA), ledaže by konkrétní platné a účinné podmínky některé marketingové kampaně stanovily jinak. LIFTAGO Kredity zanikají spolu s účtem Uživatele LIFTAGA či uplynutím doby jejich platnosti ve smyslu čl. 3.4. LIFTAGO Kredity rovněž zanikají po uplynutí doby stanovené Poskytovatelem v jednotlivých marketingových akcích.
  8. LIFTAGO Kredity mohou být použit pouze na uhrazení objednané a uskutečněné Služby (přepravy) a to do výše hodnoty LIFTAGO Kreditu. Uživatel nemá nárok na jakoukoliv kompenzaci nevyčerpané částky LIFTAGO Kreditu v případě, že byl LIFTAGO Kredit použit pro uhrazení uskutečněné přepravy, které cena byla nižší než hodnota LIFTAGO Kreditu.
  9. V případě, že Uživatel LIFTAGA nebude mít pro úhradu Služby v daném okamžiku aktivováno dostatek LIFTAGO Kreditů, dojde automaticky k úhradě zbývající ceny Služby z platební karty aktivované Uživatelem LIFTAGA, není-li umožněno v LIFTAGU jinak. Uživatel je srozuměn s tím, že v případě, že nemá v LIFTAGU aktivovanou platbu platební kartou a pro úhradu Služby nemá dostatek LIFTAGO Kreditů, je nutné Službu uhradit zcela hotovostní formou; neumožňuje-li LIFTAGO jinak, není možné kombinovat platbu hotovostní formou s platbou LIFTAGO Kredity.
  10. Uživatel není oprávněn žádné své pohledávky za Poskytovatelem započítat, dát do zástavy (včetně zajišťovacího převodu) ani postoupit bez předchozího písemného souhlasu uděleného Poskytovatelem (takovéto právní jednání je neplatné).
  11. Užití LIFTAGO Kreditů, resp. Voucheru se řídí těmito Podmínkami a případně dalšími podmínkami, omezením a/nebo pravidly zveřejněnými na Portálu či Webových stránkách LIFTAGO. Uživatel může užít LIFTAGO Kredity pouze prostřednictvím LIFTAGA a jeho služeb. LIFTAGO Kredity není možné využít k úhradě zboží a/nebo služeb a/nebo k získání slevy u třetích osob.
  12. Poskytovatel poskytuje Uživateli LIFTAGA přehled o LIFTAGO Kreditech v rámci jeho uživatelského účtu přístupném v LIFTAGU. Případné reklamace je Uživatel LIFTAGA povinen provést bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí jakékoliv nesrovnalosti, a předložit příslušné důkazní materiály.
  13. Pro případy využívání LIFTAGA za účelem neúměrného navyšování a/nebo získávání více LIFTAGO Kreditů, jiného zneužití systému přidělování LIFTAGO Kreditů a/nebo využívání služeb LIFTAGA v rozporu s dobrými mravy, si Poskytovatel vyhrazuje právo na zrušení a/nebo nepřiznání takových LIFTAGO Kreditů. Tím nejsou dotčena ostatní práva Poskytovatele dle čl. 5 těchto Podmínek.
 4. Ostatní práva a povinnosti Uživatele

  1. Uživatel je oprávněn využívat Portál a LIFTAGO pouze v souladu s těmito Podmínkami, VOP a příslušnými právními předpisy.
  2. Uživatel je oprávněn obracet se svými připomínkami a žádostmi na Poskytovatele prostřednictvím e-mailu, či jiným způsobem uvedeným na Webových stránkách LIFTAGO.
  3. Uživatel není oprávněn při využívání služeb Portálu či LIFTAGA jakýmkoliv způsobem zasahovat do informačního systému a technologie Poskytovatele, zejména nesmí používat systémových příkazů, které by mohly změnit funkci nebo nastavení systému Poskytovatele nebo jakýmkoli způsobem systematicky a opakovaně využívaly systém Poskytovatele nebo by mohly komukoli způsobit újmu, dále zejména nesmí: používat programové řešení ovlivňující funkcionalitu nebo bezpečnost informačního systému nebo Portálu, popř. jakýmkoli způsobem porušující práva třetích osob, Poskytovatele nebo jež nejsou v souladu s právem České republiky nebo Evropských společenství, apod.
  4. Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám uživatelské jméno a heslo, ani jakýkoli jiný přístup do svého uživatelského účtu v LIFTAGU či na Portálu. Uživatel je povinen učinit všechna rozumná opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Poskytovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Poskytovateli. Poskytovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.
  5. Uživatel je povinen neprodleně prostřednictvím informačního systému LIFTAGA, resp. Portálu, informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Uživatele.
  6. Uživatel je povinen průběžně sledovat novelizace Podmínek a seznámit se bez zbytečného odkladu se změnami těchto Podmínek.
  7. Uživatel je povinen dodržovat při užívání služeb Portálu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Poskytovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
 5. Ostatní práva a povinnosti Poskytovatele

  1. Poskytovatel má právo suspendovat služby poskytované na Portálu (zejm. tedy blokovat uživatelský účet nebo omezit rozsah poskytování služeb co do jejich kvantity nebo kvality) při jakémkoli porušení podmínek stanovených Podmínkami nebo při jejich obcházení, zejména při jakémkoli systematickém a opakovaném využívání Portálu či jeho služeb, které může komukoli být k újmě nebo porušení jakýchkoli právních předpisů, dobrých mravů, zásady slušnosti, apod.
  2. V případě hrubého porušení těchto Podmínek nebo smluvního vztahu založeného na základě těchto Podmínek /tj. smluvního vztahu z Voucheru a smluvního vztahu z užití LIFTAGO Kreditů/ nebo platných a účinných právních předpisů může Poskytovatel zrušit uživatelský účet, resp. Voucher a finanční prostředky z LIFTAGO Kreditu použít na náhradu škody a újmy takto způsobené včetně uvedení v předešlý stav.
  3. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování služeb Portálu nebo funkčnost Portálu či přístup na něj na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy Portálu, LIFTAGA či informačního systému Poskytovatele nebo jiného důvodu na straně Poskytovatele nebo třetí osoby.
  4. Poskytovatel je oprávněn změnit přístupové údaje k uživatelským účtům Uživatelů z naléhavého technického nebo bezpečnostního důvodu i bez souhlasu Uživatele, a to za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování služeb. Takto změněné přístupové kódy Poskytovatel Uživateli oznámí bez zbytečného odkladu.
  5. Z provozních nebo jiných důvodů může Poskytovatel změnit technické řešení služby Portálu či Portálu samotného.
 6. Ochrana osobních údajů

  1. Ochranu osobních údajů Uživatelů upravují Zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na https://www.liftago.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.
 7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody

  1. Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (NOZ).
  2. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu el. energie.
  3. Poskytovatel nenese odpovědnost za neautorizované využití LIFAGO Kreditů zejm. v případech, kdy k takovému využití dojde z důvodu nedostatečného zabezpečení přístupových údajů Uživatelem a kdy k takové situaci nedojde v příčinné souvislosti s jednáním Poskytovatele.
  4. Poskytovatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.
  5. Poskytovatel neodpovídá za chování jednotlivých Uživatelů ani jejich způsob využívání Portálu, zejména takového, který není v souladu s těmito Podmínkami či platnými právními předpisy, ani za škody a újmu takto vzniklou.
  6. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky Portálu, LIFTAGA ani výpadky na straně Provozovatelů.
  7. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli platby, transakce ani převody, které Uživatel realizuje, resp. za pomoci kterých nabíjí LIFTAGO Kredit či nakupuje Voucher. Za tyto odpovídají provozovatelé těchto platebních (transakčních) služeb a portálů. Používání platebních metod či způsobů plateb k úhradě Voucheru se řídí podmínkami provozovatelů těchto způsobů plateb a Poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.
  8. Poskytovatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb poskytovaných bezplatně. Z titulu takto poskytovaných služeb nevzniká právo Uživatele na odstoupení od smluvního vztahu založeného těmito Podmínkami.
  9. V případě, že bude nade vší pochybnost prokázáno, že Poskytovatel odpovídá za škodu (újmu), potom je odpovědnost Poskytovatele limitována do maximální výše ceny Voucheru a pokud by tato limitace odpovědnosti do výše ceny Voucheru byla neplatnou, potom do výše hodnoty všech plateb, které Uživatel poskytl prostřednictvím Portálu.
 8. Spotřebitelská ujednání

  1. Spotřebitelem je Uživatel – fyzická osoba, která uzavře Smlouvu s Poskytovatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
  2. Ustanovení tohoto článku 8 Podmínek se použijí v případě, že je smluvní vztah založený z Voucheru, resp. dobitím LIFTAGO Kreditů uzavřen distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti smluvní stran, nebo mimo obchodní prostory Poskytovatele.
  3. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu. Spotřebitel bere na vědomí, že kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle tohoto odstavce zejména od smluv na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel v této souvislosti bere na vědomí, že za poskytování služeb ze strany Poskytovatele dle těchto Podmínek se ve vztahu k Uživateli rozumí okamžik, kdy dojde k dobití, resp. připsání LIFTAGO Kreditů z daného Voucheru na účet Uživatele LIFTAGO a dále moment, kdy Uživatel užije LIFTAGO Kredity k úhradě Služeb.
  4. Poskytovatel je oprávněn odmítnout uzavření smluvního vztahu předpokládaného těmito Podmínkami v případě, že Uživatel vstoupil do likvidace, bylo proti jeho osobě zahájeno a probíhá insolvenční řízení nebo návrh na zahájení insolvenčního řízení byl zamítnut pro nedostatek majetku (pokud některá z těchto skutečností nastane v průběhu trvání smluvního vztahu založeného těmito Podmínkami, je Poskytovatel oprávněn i bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy od smlouvy s okamžitou účinností odstoupit).
 9. Řešení sporů a rozhodné právo

  1. Vztahy vyplývající z těchto Podmínek se řídí českým právem.
  2. Všechny spory mezi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů. V případě sporu s Poskytovatelem je Uživatel, který je spotřebitelem oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz.
  3. Jestliže strany nedojdou k řešení podle předchozího odstavce, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud, s výjimkou uvedenou v čl. 9.4. níže.
  4. Není-li Uživatel spotřebitelem, pak všechny spory vznikající z těchto Podmínek a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
 10. Změny Podmínek

  1. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit a doplňovat Podmínky. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti Uživatele vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Změnu Poskytovatel oznámí Uživateli zveřejněním nové verze Podmínek na Portálu, příp. také e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou při nákupu Voucheru (resp. vedenou v databázi Poskytovatele či v uživatelském účtu Uživatele).
  2. Uživatel projeví souhlas s novým zněním Podmínek způsoby uvedenými v čl. 2.2. Podmínek.
 11. Závěrečná ustanovení

  1. Ujednání těchto Podmínek mají přednost před ujednáním VOP, pokud se týče LIFTAGO Kreditů, jejich pořízení a užití. Pokud by však jakékoli ujednání v Podmínkách bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto tohoto ujednání v těchto Podmínkách.
  2. Pokud Poskytovatel realizuje jakoukoli akci (zejména propagační, promoční nebo marketingovou akci), která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky akce přednost před podmínkami v těchto Podmínek, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání těchto Podmínek namísto tohoto ujednání z této konkrétní akce.
  3. Aktuálně platné znění Podmínek je přístupné na Portálu, prostřednictvím kterého lze do Podmínek kdykoliv nahlížet.
  4. Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, reklamní akce a další propagační zprávy budou strany zasílat zejména elektronicky, tj. prostřednictvím emailu nebo SMS nebo jiným vhodným způsobem.
  5. Ukončením trvání smluvního vztahu založeného dle těchto Podmínek nezanikají ta práva a povinnosti smluvních stran, jež musí přetrvat až do jejich uspokojení, zejména pohledávky Poskytovatele za Uživatelem a jiné závazky Uživatele, zejména sankční nároky Poskytovatele.
  6. Pokud se některá ustanovení těchto Podmínek ukážou jako neplatná, nebude to mít vliv na platnost Podmínek jako celku nebo platnost smluvních vztahů z nich vyplývajících. Smluvní strany sjednají nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu.
  7. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že tam, kde Poskytovatel vyhotovuje či poskytuje překlad české jazykové verze pro určité země, je tento překlad pouze informativní a v případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost vždy česká verze Podmínek.
  8. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.